– Vi har hatt noen tun­ge stun­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no - 97106360

Etter 99 år i Hol­te-fa­mi­li­ens eie er det slutt. Aren­dals­ba­ser­te Ot­ter­lei Group har inn­gått av­ta­le om å ta over fab­rik­ken.

– Vi har ikke klart å stop­pe ta­pet etter at om­set­nin­gen hal­ver­te seg fra 200 mil­lio­ner kro­ner i 2015 til

100 mil­lio­ner i fjor, noe som re­sul­ter­te i et un­der­skudd på om lag 20 mil­lio­ner kro­ner, sier Øystein Hol­te.

Sam­men med sin bror Pe­er Ot­to Hol­te har de til nå vært tredje­ge­ne­ra­sjons­ei­ere av tra­di­sjons­rike Kris­tian­sands Skrue­fab­rikk & Mek. Verk­sted gjen­nom hol­dings­sel­ska­pet Hol­te In­vest.

– En­den på visa ble at vi måt­te trek­ke oss som ei­ere og fin­ne noen som had­de ka­pi­tal til å dri­ve det vi­de­re, fort­set­ter Hol­te.

Og ka­pi­tal had­de Ot­ter­lei Group som man­dag kjøp­te alle ak­sje­ne i hol­ding­sel­ska­pet.

Ot­ter­lei Group er et pri­vat­eid in­ves­te­rings­sel­skap fra Aren­dal som fra før ei­er sel­ska­per som Adax, Norac, Norac Bade­ka­bi­ner, Bos­vik, Ag­der­sveis og Kyr­kje­bygd­heia.

– Vi tror det er en vel­dig in­ter- es­sant be­drift in­du­stri­elt sett, med for oss nye mar­ke­der og kun­der. Skrue­fab­rik­ken har et me­get mo­der­ne fab­rikk­an­legg i Høl­len som vi ser et stort po­ten­sia­le for, sier Jan Si­gurd Ot­ter­lei, styre­le­der i Ot­ter­lei Group.

SAMLOKALISERING

Det førs­te som vil skje med nye ei­ere er en samlokalisering i Søg­ne.

– Med da­gens om­set­ning er det vel­dig god ka­pa­si­tet til å sam­le drif­ten i Høl­len Vest. Der vil vi fo­ku­se­rer på de kre­ven­de og mest lønn­som­me kun­de­ne, fort­set­ter Ot­ter­lei.

Eien­dom­me­ne som Hol­te In­vest har på Lund i Kris­tian­sand vil bli ut­vik­let til næ­rings­area­ler og bo­li­ger i tråd med de pla­ner som lig­ger for om­rå­det.

– Blir det yt­ter­li­ge­re ned­be­man­nin­ger?

– Vi er i en pro­sess nå for å kom­me ned i 40-50 an­sat­te fra da­gens om­lag 80 an­sat­te, sva­rer Ot­ter­lei, og leg­ger til at det har vært mye per­mit­te­rin­ger den sis­te ti­den.

At det er nett­opp et aren­dals­ba­sert sel­skap som tar over det tra­di­sjons­rike kris­tian­sands­sel­ska­pet, har ikke Hol­te tenkt så alt­for mye på.

– Vi sy­nes selv­føl­ge­lig det had­de vært greit om det var enda mer lo­ka­le ei­ere, men de (Ot­ter­lei Group, journ.anm.) har ut­trykt at de øns­ker å dri­ve be­drif­ten vi­de­re, sier Hol­te, som inn­røm­mer at det er spe­si­elt å sel­ge be­drif­ten etter den har vært i fa­mi­li­ens eie i 99 år.

– TUN­GE STUN­DER

– Det var vår far­far som star­tet det hele i 1918, etter­fulgt av fa­ren vår, før bro­ren min og meg over­tok drif­ten. Skal jeg være helt ær­lig har det ikke helt gått opp for oss at vi har solgt ennå. Vi har hatt noen tun­ge stun­der, det er sik­kert, og vi skul­le jo øns­ke det ikke end­te på den­ne må­ten. Sam­ti­dig sier man­ge til oss at vi tross alt har dre­vet be­drif­ten i snaue 100 år, så man kan jo se det fra den si­den også, sier Hol­te.

– Og kjøps­sum­men?

– Den har jeg fått streng be­skjed om skal være kon­fi­den­si­ell, sva­rer 72-åri­ge Hol­te, som nå for­be­re­der seg på pen­sjo­nist­til­væ­rel­sen.

– Jeg kan si så­pass at det ikke er et kjempe­be­løp Pe­er Ot­to og meg har fått, så vi har in­gen pla­ner om gjø­re noe nytt. Nå skal vi hel­ler nyte pen­sjo­nist­til­væ­rel­sen, sier Hol­te.

FOTO: RU­NE Ø. REINERTSEN

Tra­di­sjons­rike Kris­tian­sands Skrue­fab­rikk & Mek. Verk­sted AS kjø­pes opp av aren­dals­ba­ser­te Ot­ter­lei Group.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.