Stål for alle pen­ga – nes­ten

Et ei­en­doms­salg ved sjø­kan­ten i Stavanger Øst reddet over­skud­det for Norsk Stål i fjor. Nå for­ven­ter Leif Hü­bert bed­re tall fram­over som føl­ge av kost­nads­ef­fek­ti­vi­se­ring og in­tern rydde­jobb i kon­ser­net.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Det er stål det går i, sier Leif Hü­bert, tredje­ge­ne­ra­sjons ei­er og dri­ver av kon­ser­net med sam­me navn.

I styre­rom­met med pa­no­rama­ut­sikt over hele Søg­ne-skjær­går­den lig­ger regn­ska­pe­ne for Norsk Stål AS og Leif Hü­bert AS, hen­holds­vis dat­ter­sel­skap og mor­sel­skap i Hü­bert-kon­ser­net, klar for Fædre­lands­ven­nens ut­send­te.

LAN­DETS STØRS­TE GROSSIST

I 2015 kjøp­te Leif Hü­bert opp Norsk Stål og ble med det lan­dets størs­te stål­gros­sist. For Leif Hü­bert AS var en av ef­fek­te­ne at om­set­nin­gen økte fra 491 mil­lio­ner kro­ner i 2014 til 1732 mil­lio­ner i 2015.

I 2016 økte kon­sern­om­set­nin­gen med yt­ter­li­ge­re 129 mil­lio­ner til 1,86 mil­li­ar­der mens resultat før skatt økte med snaue 9 mil­li- oner til 82,6 mil­lio­ner. Men mer om det sei­ne­re.

12 MILL. I OVERSKUDD

For det er Norsk Stål, med en om­set­ning på 1,85 mil­li­ar­der kro­ner, som er bære­bjel­ken i Hü­bert-kon­ser­net. Fra 2015 har både inn­tek­ter, kost­na­der, resultat og egen­ka­pi­tal økt. Og for førs­te gang si­den 2012 er det overskudd. Nær­me­re be­stemt 11,9 mil­lio­ner før skatt.

– Det har skjedd mye i Norsk Stål si­den vi over­tok. Blant an­net har vi brukt mye tid og pen­ger på å byt­te Erp-sys­tem (it-sys­tem, journ.anm.), ned­skre­vet gam­le pen­sjons­for­plik­tel­ser og flyt­tet an­legg, for­tel­ler Hü­bert.

Styre­med­lem i både Norsk Stål og Leif Hü­bert AS, Jostein De­vold, me­ner li­ke­vel årets resultat to­talt sett gir ut­trykk for den re­el­le til­stan­den i sel­ska­pet.

– Fra­truk­ket de eks­tra­or­di­næ­re kost­na­de­ne som Leif vis­te til som føl­ger av opp­kjø­pet, samt de eks­tra­or­di­næ­re inn­tek­te­ne som føl­ge av ei­en­doms­sal­get i Stavanger, gir 2016-tal­le­ne et godt ut­trykk for den un­der­lig­gen­de ut­vik­lin­gen i sel­ska­pet, sier De­vold.

– TÅLIG GREIT MAR­KED

Så hen­ger ut­vik­lin­gen til stål­gros­sis­ten også sam­men med ut­vik­lin­gen i norsk in­du­stri for øv­rig.

– Mar­ke­det er sånn tålig greit. Off­shore har vært dår­lig, men er litt på vei til­ba­ke. El­lers ser det lyst ut for bygg og an­legg, som står for nær­me­re 50 pro­sent av vo­lu­met vi pro­du­se­rer, for­tel­ler Hü­bert.

VEN­TER På VEIBYGGING

In­nen bygg og an­legg er det sær­lig vei- og jern­bane­ut­byg­ging som drar.

– Vi le­ve­rer blant an­net stål til bro­ene på nye E 18 mel­lom Aren­dal og Tvede­strand via vår sam­ar­beids­part­ner Kru­se Smith. Så ven­ter vi i spen­ning på de nye sto­re vei­pro­sjek­te­ne i lands­de­len. Blant an­net skal det jo byg­ges ei bro over Trys­fjor­den som vil tren­ge litt stål. Gjer­ne kort­reist, sier Hü­bert og hum­rer.

– AMBISIØST BUDSJETT

For in­ne­væ­ren­de år for­ven­ter både Hü­bert og De­vold bed­re tall enn for 2016.

– Vi har et ambisiøst budsjett som vi øns­ker å opp­nå. Nå har vi også fått ho­ved­struk­tu­re­ne i det nye sel­ska­pet på plass, selv om man ald­ri blir fer­dig med kost­nads­ef­fek­ti­vi­se­ring, sier Hü­bert og sup­ple­res av side­man­nen:

– De sto­re tin­ge­ne er tatt, og når ho­ved­la­ge­ret vårt i Hor­ten, der 13.000 kvad­rat­me­ter la­ger kom­mer un­der tak, står fer­dig 1. ok­to­ber, vil det bed­re drif­ten ve­sent­lig, sier De­vold.

FINANSINNTEKTER

Til­ba­ke til mor­sel­ska­pet Leif Hü­bert AS var det imid­ler­tid ikke Norsk Stål, men in­ves­te­rings­sel­ska­pet Mer­toun Ca­pi­tal som sto for det størs­te over­skud­det av døt­re­ne med 50 mil­lio­ner kro­ner i års­re­sul­tat etter skatt.

– Det er ikke så mye mer å si enn at det er et in­ves­te­rings­sel­skap som byg­ges opp stein for stein. In­ves­te­rin­ge­ne er for det mes­te i børs­no­ter­te verdi­pa­pi­rer samt noen ut­vik­lings­sel­skap, for­tel­ler De­vold, for øv­rig også dag­lig le­der i in­ves­te­rings­sel­ska­pet.

Øvri­ge in­ves­te­rin­ger til Leif Hü­bert in­klu­de­rer blant an­net ei­er­an­de­ler i ship­ping, tre­va­re, tre­be­ar­bei­ding, me­ka­nisk in­du­stri og drifts­ei­en­dom­mer.

KULTURFORSKJELLER

Men stål er og blir ho­ved­ge­skjef­ten.

– Vi så for oss mas­se ut­ford­rin­ger med opp­kjø­pet av Norsk Stål, og gikk inn i det med re­la­tivt åpne øyne. Vi trod­de ikke det bare var å kjø­pe og ven­te på pen­ge­ne, for­tel­ler Hü­bert og fort­set­ter:

– Ak­ku­rat det å smel­te sam­men

to kul­tu­rer har vist seg tøf­fe­re enn vi trod­de. Ikke for­di de an­sat­te har vært vans­ke­li­ge, men for­di det har vært for­skjel­li­ge må­ter å gjø­re ting på og å løse pro­ble­mer. Men også her er vi godt i gang, og nå sat­ser vi på stø kurs fram­over.

FOTO: RICHARD NODELAND

Norsk Stål ble kjøpt opp av Leif Hü­bert i 2015 og sør­get for at kon­ser­nets om­set­ning økte med 1,2 mil­li­ar­der kro­ner. I 2016 fort­sat­te veks­ten, men «bare» med 129 mil­lio­ner kro­ner. Her fra la­ger­hal­len på Høl­len Vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.