Ar­beids­til­sy­net ak­sjo­ner­te i skjær­går­den

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - EIRIN MARGRETHE FIDJE

Ar­beids­til­sy­net me­ner re­sul­ta­tet er opp­løf­ten­de etter at de ak­sjo­ner­te på bygge­plas­ser langs sør­lands­kys­ten i juni.

Kun fem bygge­plas­ser ble stengt på grunn av far­lig ar­beid da Ar­beids­til­sy­net opp­søk­te 60 bygge­plas­ser og 87 virk­som­he­ter langs sør­lands­kys­ten i star­ten av juni.

Sam­men med blant an­net Kyst­vak­ta og po­li­ti­et ble det ak­sjo­nert langs kys­ten mel­lom Søg­ne og Ri­sør. Sik­ring av ar­beid i høy­den had­de første­prio­ri­tet si­den Ar­beids­til­sy­net har en mål­set­ning om å få ned an­tall fall­ulyk­ker, som er den hyp­pigs­te ulyk­kes­ty­pen i bygg- og an­leggs­bran­sjen.

SEKS ARBEIDERE BORTVIST

I til­legg til de fem steng­te bygge­plas­se­ne, ble også seks arbeidere bortvist, og én ar­bei­der ble ar­res­tert og sendt ut av lan­det for ulov­lig opp­hold.

I til­legg mang­let nær­me­re en tredje­del av ar­bei­der­ne Hms-kort.

– Selv om vi måt­te stan­se ar­beid i høy­den på noen ar­beids­plas­ser, vil jeg si at re­sul­ta­tet var opp­løf­ten­de og en bed­ring fra ak­sjo­ne­ne vi har hatt med Kyst­vak­ta tid­li­ge­re år. Den­ne ak­sjo­nen vi­ser en bygge­bran­sje hvor de fles­te virk­som­he­ter dri­ver se­riøst, sier av­de­lings­le­der Øy­vind Arne­gård i Ar­beids­til­sy­net Sør-nor­ge.

LANDSOMFATTENDE

I juni har Ar­beids­til­sy­net gjen­nom­ført til­sva­ren­de un­der­sø­kel­ser over hele lan­det, alle med ho­ved­fo­kus på sik­ring un­der ar­beid i høy­den på nors­ke bygge­plas­ser.

Ved 132 av de 336 kon­trol­ler­te virk­som­he­te­ne ble ar­bei­det stan­set. 50 virk­som­he­ter ri­si­ke­rer over­tre­del­ses­ge­byr på minst 50.000 kro­ner.

– Etter dis­se til­sy­ne­ne ser vi at re­la­tivt man­ge ikke sik­rer seg nok. Vi hå­per jo at de se­riø­se ak­tø­re­ne har sine sys­te­mer og in­tern­kon­troll i or­den. Uli­ke ri­siko­re­du­se­ren­de til­tak kan være sik­ring med se­le el­ler å føre opp stil­las, sier Arne­gård.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Ar­kiv­foto fra 2013, da Ar­beids­til­sy­net og Kyst­vak­ta gikk sam­men om en til­sva­ren­de ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.