Gjelds­pro­ble­me­ne vokser på Sør­lan­det

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

An­tall be­ta­lings­an­merk­nin­ger øker i olje­fyl­ke­ne på Sør- og Vest­lan­det, iføl­ge en ana­ly­se fra in­kasso­by­rå­et Lindorff.

Nord­menn had­de i un­der­kant av 1,3 mil­lio­ner be­ta­lings­an­merk­nin­ger i førs­te kvar­tal, noe som er en øk­ning på 2,4 pro­sent fra sam­me kvar­tal i fjor. Og ut­vik­lin­gen er alt­så verst i om­rå­de­ne som er ram­met av olje­kri­sen.

Vest- og Aust-ag­der har en øk­ning i an­tall be­ta­lings­an­merk­nin­ger på hen­holds­vis 10,3 og 7,5 pro­sent, vi­ser ana­ly­sen. Ro­ga­land har en vekst på 8,9 pro­sent, mens øk­nin­gen i Horda­land er på 4,5 pro­sent.

– Be­ta­lings­ut­ford­rin­ge­ne på Sør-vest­lan­det har til­tatt de sis­te åre­ne som en føl­ge av ol­je­ned­tu­ren, hvor kon­se­kven­sen har vært høy­ere ar­beids­le­dig­het. Det er en klar sam­men­heng mel­lom øko­no- mis­ke pro­ble­mer og det å stå uten jobb, sier Anet­te Wil­lum­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lindorff.

Veks­ten i ar­beids­le­dig­he­ten har fla­tet ut i dis­se om­rå­de­ne, og Wil­lum­sen tror der­for at gjelds­øk­nin­gen vil avta i lø­pet av året.

På lands­ba­sis var 254.711 per­soner opp­ført med én el­ler fle­re be­ta­lings­an­merk­nin­ger i førs­te kvar­tal. Det er 0,4 pro­sent fle­re enn i sam­me pe­rio­de i fjor. I Ro­ga­land er det hele 4,2 pro­sent fle­re per­soner som har pro­ble­mer med å be­ta­le reg­nin­ge­ne.

– An­tall an­merk­nin­ger øker mer enn an­tall per­soner med be­ta­lings­vans­ker. Det be­tyr at de som al­le­re­de sli­ter, har på­dratt seg enda fle­re be­ta­lings­an­merk­nin­ger. Den­ne tenden­sen snur ikke over nat­ten

En po­si­tiv ut­vik­ling er av­hen­gig av at de som har mis­tet job­ben, får en ny, samt at man­ge må jus­te­re for­bru­ket sitt, til­føy­er hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.