Tu­tu, apart­heid og Is­rael

Faedrelandsvennen - - MENING -

I et avis­inn­legg på lør­dag vi­ses det til hen­holds­vis Des­mond Tu­tu og den jø­dis­ke, sør­afri­kans­ke for­fat­te­ren Ben­ja­min Po­grund og de­res mot­stri­den­de syn på apart­heid.

Po­grund had­de en pri­vi­le­gert opp­vekst blant rike, hvi­te i Sør-afri­ka. Men al­le­re­de i ung al­der valg­te han å stå på de far­ge­des side og kjem­pe mot apart­heid­sys­te­met. Han had­de gode ven­ner og kon­tak­ter in­nen ANC (bl.a. Nel­son Man­de­la). Som jour­na­list var han en god tals­mann for dem og de­res sak. Han kjen­ner med and­re ord apart­heid­po­li­tik­ken i Sør-afri­ka me­get godt.

Han hev­der at grunn­ele­men­ter i Sør-afri­kas apart­heid­po­li­tikk var en un­der­tryk­kel­se og ad­skil­lel­se som du ikke fin­ner i Is­rael. Han min­ner om at jø­der og ara­be­re sit­ter sam­men på ki­no­er, and­re ar­ran­ge­men­ter og på for­taus­ka­fe­er. De sit­ter sam­men på bus­ser, tog og trikk. Ben­ker og par­ker i Is­rael er for alle. Alle, også ara­ber­ne har full ad­gang til alle bade­stren­der i Is­rael. Alle har rett på og får lege­be­hand­ling. Ara­be­re i Is­rael har alle mu­lig­he­ter til å ta ut­dan­nel­se og få gode job­ber. Po­grund på­pe­ker at en dom­mer i høy­este­rett er ara­ber, at ara­be­re er di­rek­tø­rer på jø­disk-eide fir­ma­er og ho­tel­ler, at det ara­bis­ke po­li­tis­ke par­ti­et har fle­re re­pre­sen­tan­ter i Is­ra­els par­la­ment, Knes­set. Og for egen reg­ning min­ner jeg om at en di­plo­mat ved den is­ra­els­ke am­bas­sa­den i Oslo er ara­ber. Po­grunds på­stand er at en apart­heid­stat ikke be­hand­ler sin mi­no­ri­tets­be­folk­ning slik.

Po­grund er glad i sitt land, men kri­tisk til de­ler av po­li­tik­ken som dri­ves. Han øns­ker å være ty­de­lig i sin be­skri­vel­se av for­hol­de­ne og i kri­tik­ken både av sta­ten Is­rael og de pa­le­stins­ke selv­styre­myn­dig­he­te­ne. Han sier det slik i sin kri­tikk av Is­rael: «Vi har en hær som kon­trol­le­rer og un­der­tryk­ker folk. Og det kal­ler jeg en ok­ku­pa­sjon. Jeg me­ner at vi ikke bur­de kon­trol­le­re and­re folk. Jeg skam­mer meg over det som skjer.» Po­grund er en mot­stan­der av mu­ren, men han me­ner li­ke­vel at det ikke er en apart­heid­mur. Han min­ner om at grun­nen til den be­kla­ge­li­ge si­tua­sjo­nen i Is­rael ikke er en ved­tatt ad­skil­lel­ses­po­li­tikk som i Sør-afri­ka. Iføl­ge Po­grund er grun­nen be­ho­vet for sik­ker­het.

Po­grund har skre­vet en vel­do­ku­men­tert bok, «Dra­wing fire», om apart­heid og Is­rael. Hans venn, den pa­le­stins­ke freds­ak­ti­vis­ten Bassem Eid har skre­vet en etter­skrift i bo­ken. Bassem Eid har be­søkt Sør-afri- ka og hev­der at den må­ten SørAfri­ka be­hand­let sin mi­no­ri­tet på har ald­ri fore­kom­met i Is­rael. Han me­ner at is­rae­ler­ne be­går over­grep mot pa­le­sti­ner­ne, men han me­ner li­ke­vel at Is­rael er lang fra en apart­heid­stat. Eid, som selv har vært fengs­let av de pa­le­stins­ke myn­dig­he­te­ne, er for­und­ret over at det ikke er stør­re fo­kus i ut­lan­det på hvor­dan pa­le­sti­ner­ne be­hand­ler sine egne fan­ger. Han hev­der at de har det mye ver­re enn pa­le­sti­ne­re som sit­ter i is­ra­els­ke fengs­ler.

Selv om Po­grund er kri­tisk til de­ler av den is­ra­els­ke po­li­tik­ken, me­ner han at Is­rael har rett til sik­re og an­er­kjen­te gren­ser. Men han sier i sin kon­klu­sjon at den som sier at Is­rael er en apart­heid stat vet en­ten ikke hva apart­heid er, el­ler så vet de ikke noe om Is­rael.

Som is­ra­elvenn er det in­ter­es­sant å høre for­skjel­li­ge syns­punk­ter om hva folk i re­gio­nen me­ner om si­tua­sjo­nen. Sam­ti­dig sy­nes jeg det var skuf­fen­de å over­være et møte hos pa­le­stina­ko­mi­te­en i Kris­tian­sand og opp­le­ve de­res hold­ning om at Is­rael ikke har rett til sik­re og an­er­kjen­te gren­ser, dvs. at Is­rael ikke har rett til ek­sis­tens. Jeg tror at uten en to­si­dig an­er­kjen­nel­se av ek­sis­tens, blir det ikke fred. Uten fred har pa­le­sti­ner­ne in­gen frem­tid. Uten frem­tid og håp vil de ha en til­stand i still­stand. Pa­le­stina­ko­mi­te­en har en opp­ga­ve å gjø­re, et an­svar å ta.

❞ Selv om Po­grund er kri­tisk til de­ler av den is­ra­els­ke po­li­tik­ken, me­ner han at Is­rael har rett til sik­re og an­er­kjen­te gren­ser.

JAN NORDSTOKKÅ

FOTO: NTB SCANPIX

For­fat­te­ren Ben­ja­min Po­grund hev­der at grunn­ele­men­ter i Sør-afri­kas apart­heid­po­li­tikk var en un­der­tryk­kel­se og ad­skil­lel­se som du ikke fin­ner i Is­rael. Han min­ner om at jø­der og ara­be­re sit­ter sam­men på ki­no­er, and­re ar­ran­ge­men­ter og på for­taus­ka­fe­er. De sit­ter sam­men på bus­ser, tog og trikk, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.