Val­get i Stor­bri­tan­nia

Faedrelandsvennen - - MENING -

Nei, det var ikke over­ras­ken­de at de kon­ser­va­ti­ve fikk et dår­li­ge­re valg enn ven­tet i par­la­ments­val­get i Stor­bri­tan­nia.

●● Man kan si at det var hov­mod å skri­ve ut valg når de kon­ser­va­ti­ve i for­vei­en had­de rent fler­tall. The­re­se May ut­skrev valg for­di par­ti­et le­det stort i me­nings­må­lin­ge­ne, sam­ti­dig var der pro­ble­mer i Labours le­del­se.

Grun­nen til Labours fram­gang er at val­get kom til å hand­le om øko­no­misk ulik­het. Det er in­gen over­ras­kel­se at en stør­re og stør­re del av be­folk­nin­gen er vred over den vok­sen­de ulik­het, som er spe­si­ell merk­bar i USA og Stor­bri­tan­nia. Tid­lig i valg­kam­pen kom det fram at The­re­se May ar­bei­der for mind­re pen­sjon til mid­del­klas­sen. Møns­te­ret med so­sia­le ned­skjæ­rin­ger og fle­re ga­ver til de ri­kes­te ser ut til å fort­set­te. Det kan godt være at Jere­my Cor­byn har noen mer­ke­li­ge ide­er om ut­vik­lin­gen i Midt­østen, men det be­tyr in­gen­ting for de man­ge som sli­ter øko­no­misk, som har vans­ke­lig ved å få mat på bor­det, be­ta­le hus­leie og gi bar­na et an­sten­dig liv. Der er gren­ser for hvor stor ulik­he­ten kan bli, før der kom­mer ster­ke re­ak­sjo­ner. Jere­my Cor­byn, som er en upo­pu­lær le­der i Labour, har over­vun­net mis­til­lit i par­ti­et. Cor­byn er vel­dig po­pu­lær hos unge vel­ge­re, som i sterk grad mer­ker de øko­no­mis­ke re­sul­ta­ter av den før­te po­li­tikk.

De sto­re avi­ser, bort­sett fra The Guar­di­an, støt­ter de kon­ser­va­ti-

ve, hvil­ket har stor be­tyd­ning for opp­fat­tel­sen av den før­te po­li­tikk. De en­gels­ke avi­ser er mye ster­ke­re i sin språk­bruk enn i Nor­ge. The Sun skrev at vel­ger­ne ikke skul­le “chuck Bri­tain in the Cor­bin” og be­skrev Cor­byn som ter­ro­rist­venn og marx­is­tisk eks­tre­mist.

I USA kan man sak­tens fore­stil­le seg at Ber­nie San­ders had­de vun­net over Trump i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­valg. Hil­la­ry Clin­ton ble an­sett av man­ge vel­ge­re til å be­va­re den vok­sen­de ulik­het iføl­ge de hack­e­de og lek­ke­de do­ku­men­ter fra hen­nes ta­ler til topp­folk i Wall Stre­et. San­ders har den sam­me re­to­rikk som Cor­byn om øko­no­misk ulik­het.

I Sør-euro­pa ek­sem­pel­vis Hel­las og Spa­nia ser vi til­sva­ren­de par­ti­er, som vil be­kjem­pe den øko­no­mis­ke ulik­het få over­vel­den­de fram­gang. Den sti­gen­de øko­no­mis­ke ulik­het er ikke sær­lig stort tema i de nor­dis­ke land for­di vi har ver­dens høy­es­te lik­het øko­no­misk med høy inn­tje­ning. JAN GRØNLUND, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.