Lu­pi­ner el­ler mark­bloms­ter?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jeg vel­ger meg april, skrev BJ.BJ. i 1870 åre­ne. Han så inn­over sko­gen rundt Aule­stad der mar­ka lys­te av hvit­veis, slik det gjor­de i det mes­te av Nor­ge. Slik er det hel­dig­vis de fles­te ste­der frem­de­les.

Men 100 år se­ne­re, i 1970 er noe på gang. En flott, mange­far­get plan­te med kraf­ti­ge røt­ter ble inn­ført fra vest i Nord Ame­ri­ka for å bin­de san­den. Først til Is­land, det var vel­lyk­ket, og vi hen­tet den til jær­stren­de­ne. Den var vak­ker, spred­de seg godt. Noen be­gyn­te å sel­ge frø. Po­pu­la­ri­te­ten var enorm. Lu­pin het­te den. Vak­ker i blomst, stygg av­blomst­ret.

Vei­ve­se­net såd­de den i nye vei­skrå­nin­ger frem til 2005. Et flott skue var det. En vår­dag på E18 i Sve­ri­ge: «Stopp!!! Se blå­veis inn­over sko­gen, noe så flott.» Stan­ser og vil pluk­ke, men det er jo LU­PIN så langt øyet rek­ker. Det­te er galt, det er jo hvit­veis som skal dek­ke skog­bun­nen i mai. Hva har skjedd?

Så ble det stopp. Vi mis­tet kon­trol­len og i 2009 fikk stu­den­ter sommerjobb med å kart­leg­ge den for se­ne­re be­kjem­pel­se. Den ikke bare spred­de seg ut fra ha­ge­ne til vei­grøf­ter og sko­gen. Den for­treng­te all an­nen ve­ge­ta­sjon. Dess­uten er lu­pin-pol­len gif­tig for hum­ler. Fle­re ste­der er smør­blomst, preste­kra­ge og blå­klok­ke blitt borte fra vei­kan­te­ne som er blitt ens­for­mig helt blå, av lu­pi­ner. Vi vil ha de vekk. An­ta­ge­lig umu­lig, men stop­pe ut­bre­del­sen kla­rer vi hvis alle hjel­per til. 19 juni i 2015 ved­tok re­gje­rin­gen for­bud mot lu­pi­ner, og fra 1.1.2016 er den for­budt å sel­ge i Nor­ge.

Men alle de som fin­nes i dag da? Det er her vi IMDG opp­ford­rer til dug­nad. I fjor så jeg MDG ung i Ork­dal i Trøn­de­lag gå langs E 39 og på lo­kal­vei­ene og san­ke lu­pi­ner i søp­pel­sek­ker. Lu­pi­ner hø­rer til erte­fa­mi­li­en og bin­der ni­tro­gen til jor­da og er der­for fin gjød­sel. Men våre vil­le grøfte­kant­bloms­ter li­ker ikke god jord. De vil ha det skrint. Lu­pi­ner har stor frø­pro­duk­sjon og en lang­li­vet frø­bank (opp­til 50 år). Det er nok tryg­gest å bren­ne den. For all del må de ikke i kom­pos­ten, hel­ler i søp­pel­dun­ken. En opp­ga­ve for barn i alle ald­re. Ja, voks­ne også. Er vi ute og sam­ler plast, flas­ker og an­net søp­pel, tar vi med fine lu­pi­ner på top­pen av las­set.

Det er an­slått at kost­na­de­ne med frem­me­de ar­ter i Nor­ge lig­ger på 1,4 – 3,9 mil­li­ar­der kro­ner per år.

Na­tur­vern­for­bun­det hå­per nå for­skrif­te­ne vil føl­ges opp med in­for­ma­sjons­ma­te­ri­ell til hele fol­ket. Ikke bare er de styg­ge etter av­blomst­rin­gen, De er også far­li­ge for tra­fikk­sik­ker­he­ten. De kan bli høye og mins­ke sik­ten. Dess­uten er det slik at hvis vi lar dem stå vil det vokse fram bjørk og sel­je, og da kan vi ikke len­ger fjer­ne lu­pi­ne­ne med kant­slåt­ten. Der­for tok de ljå­en fatt i Ork­dal. BERGLJOT SIRING, Lil­le­sand MDG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.