Om pro­stata­kreft og be­hand­lings­me­to­der

Faedrelandsvennen - - MENING - NARVE SOMDAL, Le­der for PROFO Vest-ag­der

Per Ber­ge har stått frem i Fædre­lands­ven­nen med sine er­fa­rin­ger fra Ham­burg, der han ble be­hand­let etter den så­kal­te Bra­chy­te­rapi­me­to­den.

Svært små ra­dio­ak­ti­ve me­tall­bi­ter «sky­tes» inn di­rek­te i pro­sta­ta­kjer­te­len, der de strå­ler svakt i et be­gren­set tids­rom. Etter 2 må­ne­der ble han er­klært frisk. Avi­sen har pris­ver­dig slått den­ne sa­ken stort opp, både med in­ter­vju­er med Per Ber­ge selv og med en le­der­ar­tik­kel, som set­ter spørs­måls­tegn ved hvor­dan nors­ke helse­myn­dig­he­ter for­hol­der seg til all­ment ak­sep­ter­te be­hand­lin­ger ved uten­lands­ke syke­hus. Ber­ge la nem­lig ut hele kost­na­den av egen lom­me, men søk­te Helfo om dek­ning av de­ler av det­te be­lø­pet. Det fikk han, men ikke len­ge etter kom­mer det mel­ding fra Helfo om at man ved en «feil» har ut­be­talt om lag kr. 50.000,- av de nær­me­re kr. 80.000,- som det­te had­de kos­tet ham. Han fikk rik­tig­nok be­hol­de de «feil­ut­be­tal­te» pen­ge­ne.

Men det­te bør slett ikke være feil. Når det ennå ikke ved nors­ke syke­hus blir gitt til­bud om en be­hand­lings­form, som er in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjent og som kan gjø­re man­ge pa­si­en­ter fris­ke, skul­le det bare mang­le at det ikke ble lagt til ret­te for at man fikk be­hand­lin­gen ut­ført ved et god­kjent uten­landsk syke­hus for nors­ke helse­myn­dig­he­ters reg­ning! Det hand­ler om en me­to­de som er vel­prøvd, og som i sin yt­ters­te kon­se­kvens kan red­de liv. Vi vet at me­to- den har vært vur­dert inn­ført ved syke­hus her i lan­det uten at det er blitt gjort, og uten at vi kan for­stå hvor­for.

PROFO Vest-ag­der er en for­ening for menn som en­ten har el­ler er hel­bre­det for sin pro­stata­kreft, stil­ler seg helt ufor­stå­en­de til den så­kal­te «fei­len», som gjor­de at Ber­ge fikk de­ler av reg­nin­gen be­talt. I Nor­ge er pro­stata­kreft den mest ut­bred­te kreft­syk­dom, med ca. 5000 til­fel­ler pr. år el­ler vel 13 til­fel­ler hver dag! Alle pa­si­en­ter med den­ne kreft­for­men bør få den bes­te be­hand­ling som er mu­lig å gi, selv om en så må rei­se uten­lands for å få den slik som i dag. Som for­ening er vi svært takk­nem­lig for at Per Ber­ge vil­le stå frem slik han har gjort. Sa­ken ble be­hand­let på vårt sis­te styre­møte, som en­stem­mig be­stem­te at un­der­teg­ne­de som

❞ I Nor­ge er pro­stata­kreft den mest ut­bred­te kreft­syk­dom, med ca. 5000 til­fel­ler pr. år el­ler vel 13 til­fel­ler hver dag!

le­der, sen­der et inn­legg til Fædre­lands­ven­nen. Vi­de­re er alt som er skre­vet om sa­ken i Fædre­lands­ven­nen sendt inn til PROFO.S ho­ved­sty­re i Oslo, med an­be­fa­ling om å ta sa­ken opp med vår helse­mi­nis­ter Bent Høye for å gjø­re han opp­merk­som på den­ne urett­fer­dig­he­ten. Det­te både for å få inn­ført den­ne be­hand­lings­me­to­den i Nor­ge sna­rest, og inn­til ev. så skjer be­ta­le for be­hand­ling i ut­lan­det.

ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX / SHUTTERSTOCK

Når det ennå ikke ved nors­ke syke­hus blir gitt til­bud om en be­hand­lings­form, skul­le det bare mang­le at det ikke ble lagt til ret­te for at man fikk be­hand­lin­gen ut­ført ved et god­kjent uten­landsk syke­hus for nors­ke helse­myn­dig­he­ters reg­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.