Syk­ling i Mar­kens

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er litt mer­ke­lig det­te, at det er så man­ge an­alfa­be­ter blant syk­lis­te­ne i byen som ikke kla­rer å opp­fat­te hva som står på et ty­de­lig skilt.

Dag­lig ser en folk som syk­ler midt i Mar­kens uten å bry seg om at det­te er for­budt. Syk­ke­len skal lei­es. De vet så­pass at det­te ikke får noen kon­se­kven­ser, og der­for fort­set­ter de med syk­lin­gen. Po­li­ti­et ser ikke ut til å bry seg så mye om det­te, de har sik­kert mer enn nok med and­re ting å bru­ke res­sur­se­ne sine på. Men det kun­ne nå være litt greit av og til å se at po­li­ti­et går noen run­der i Mar­kens. Hvor­for ikke la f.eks. Secu­ri­tas få god­kjen­nel­se til å bøte­leg­ge syk­len­de i Mar­kens? Det er for­res­ten av og til gans­ke ube­ha­ge­lig å vand­re gjen­nom Mar­kens og få en inn­på­sli­ten syk­list mot seg. Et sam­men­støt må vel til for at det vil føre til kon­se­kven­ser. Da er det fak­tisk bed­re med tig­ger­ne, de sit­ter i hvert fall stort sett i ro.

ØY­VIND HVALEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.