Syke­hjems­plass

Faedrelandsvennen - - MENING -

Opp­føl­ging til 99 år gam­le Hans Bjar­ne Hansen som er sli­ten av å stel­le for seg og kona Es­ter (98), men som ikke får syke­hjems­plass.

Man­nen (99 år) og kona (98) har ikke uten vi­de­re rett på syke­hjems­plass. Ho­det må være nok­så klart, el­lers var syke­hjem­met nødt til å ta imot dem. Hvem har la­get dis­se reg­le­ne, og hvor­dan skal de prak­ti­se­res? Det må vel gå an å bru­ke vet­tet?

Det he­ter så fint: De gam­le har det bed­re når de bor hjem­me. Noen har det, men ikke alle. En mann kom inn på vårt syke­hjem. Han sa: «Jeg har søkt om plass i man­ge år. Jeg ble så lei av å sit­te i det sto­re hu­set ale­ne. Nå som jeg bare har noen da­ger igjen får jeg plass.»

Vi har ei dame på 95 år som bor i en lei­lig­het. Hun vil­le gjer­ne ha en plass, for iblant blir hun vim­mel. Et par uføre som stre­ver med gode na­bo­ers hjelp for å greie seg, får ikke plass. Hva er det­te? Van­li­ge folk skjøn­ner det ikke. Alle dis­se tre er minste­pen­sjo­nis­ter. Kan det bety noe?

På lis­ta over kva­li­fi­ka­sjo­ner for å kom­me inn på syke­hjem, bør det stå: ENSOMME GAM­LE. In- gen har det så vondt som de som en stor del av da­gen må sit­te og se i veg­gen. Jeg hå­per Es­ter og Hans Bjar­ne får til­bud om plass straks. NILS DÅSVATN, Ive­land

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.