Pub­li­kum fryk­ter å bli stå­en­de fast i kø

Det er ven­tet 13.000 men­nes­ker til El­ton John-kon­ser­ten tors­dag. Kun da­ger før har pub­li­kum fått in­for­ma­sjon som gjør at man­ge fryk­ter de ikke vil rek­ke kon­ser­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Det er in­gen tvil om at det­te gjør det eks­tremt vans­ke­lig for folk, sier Eva Wre­mer.

Wre­mer og hen­nes to søs­ken fra Man­dal var spe­si­elt for­nøyd med årets jule­gave til de­res mor. De har nem­lig kjøpt bil­lett til en av hen­nes fa­vo­ritt­ar­tis­ter, El­ton John. Men kun da­ger før kon­ser­ten har de fått in­for­ma­sjon som gjør si­tua­sjon vans­ke­lig.

KOM­MER IKKE INN UTEN BÅND

Bil­let­te­ne fa­mi­li­en har kjøpt på nett må nem­lig byt­tes til arm­bånd, og det må gjø­res per­son­lig i Kris­tian­sand. Fa­mi­li­en fryk­ter de blir stå­en­de fle­re ti­mer kø.

– Vi må rei­se alle fire fra Man­dal inn til byen for å byt­te bil­let­te­ne før tors­dag, og det er ikke så en­kelt når vi alle er i full jobb. Det­te bur­de de in­for­mert om for len­ge si­den, slik at folk kun­ne ha plan­lagt i god tid, sier Wre­mer.

Wre­mer me­ner si­tua­sjo­nen kun­ne vært hånd­tert på en bed­re måte.

– Etter­som vi kun­ne kjø­pe bil- let­ten på nett, bur­de vi også kun­ne hen­te de ut på et lo­kalt sted. Jeg for­står ikke hvor­for det skul­le være et pro­blem, sier Wre­mer vi­de­re.

– GJØR PROSESSEN RAS­KE­RE

Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie sier at bil­lett­sys­te­met er inn­ført slik at prosessen går ras­ke­re for pub­li­kum.

– Det med­fø­rer ikke rik­tig­het at pub­li­kum må stå fle­re ti­mer i kø. Tvert imot er det­te inn­ført for at ting skal gå ras­ke­re, sier Fos­se­lie.

– Vi har fått en del henvendelser fra folk som spør om de må kom­me fle­re da­ger i for­vei­en for å hen­te bil­let­te­ne sine. Det er ikke rik­tig. At pub­li­kum kan hen­te arm­bån­de­ne sine på for­hånd er et til­bud til dem som øns­ker det, sier Fos­se­lie vi­de­re.

REDD FOR å IKKE REK­KE KON­SER­TEN

Hege Myk­le­vik fra Kris­tian­sand har in­vi­tert med seg gjes­ter fra Oslo til kon­ser­ten. På grunn av jobb kan ikke gjes­te­ne kjø­re fra Oslo før sam­me dag, og vil ikke være i Kris­tian­sand før kl. 18.

– El­ton John vil være på sce­nen før klok­ka 20. Jeg an­tar at køen på tors­dag vil være alt­for lang for at mine gjes­ter vil rek­ke å kom­me inn før han star­ter å spil­le, sier Myk­le­vik.

Der­for må Myk­le­vik gjø­re noe hun helst ikke vil.

– Jeg er jo nødt til å stå i kø for dem, slik at jeg kan sni­ke dem inn når de kom­mer. Jeg er sterkt imot å sni­ke, men vi har ikke noe an­net valg, sier Myk­le­vik vi­de­re.

Hun for­tet­ter:

– Vi had­de egent­lig tenkt oss en hyg­ge­lig kveld med mid­dag før kon­ser­ten, men det rek­ker vi ikke. Jeg er ikke for­nøyd med det­te opp­leg­get, det­te kun­ne de plan­lagt mye bed­re.

FÅR IKKE REFUNDERT PEN­GER FOR UBRUKTE BONGER

Myk­le­vik rea­ge­rer også på bong­sys­te­met For å kun­ne kjø­pe øl i ba­re­ne på kon­ser­ten må man kjø­pe bonger i for­kant, og det er ikke mu­lig å få refundert pen­ger der­som bon­ge­ne ikke be­nyt­tes.

– Vi vet jo ikke hvor man­ge øl vi øns­ker før vi går inn til kon­ser­ten, så det kan fort bli bort­kas­te­de pen­ger. Jeg har for­stå­el­se for at man må ha et sys­tem for å unn­gå at folk un­der 18 kjø­per øl, men jeg sy­nes det­te var en tung­vinn måte å gjø­re det på, sier Myk­le­vik vi­de­re.

Kon­ser­ten er et sam­ar­beid mel­lom Li­ve Na­tion og Wait For It, søs­ter­sel­ska­pet til Palme­sus.

Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie me­ner ver­ken bil­lett- el­ler bong­sys­te­met er et pro­blem.

– Vi gjør det for å sik­re rett al­der, for å ha kon­troll på hvem som er på om­rå­det og for at folk skal kun­ne be­ve­ge seg fritt in­ne på om­rå­det. Der­som folk er flin­ke til å føl­ge våre opp­ford­rin­ger om å kom­me tid­lig, bur­de ikke det­te bli et pro­blem. Det er også vik­tig å for­stå at alle bil­let­te­ne uan­sett må skan­nes for å ve­ri­fi­se­res, og at det der­med kun er snakk om å få på seg et bånd som gjør at inn­slip­pet går ras­ke­re, sier Fos­se­lie.

SEND­TE INFO På EPOST

Fos­se­lie for­tel­ler vi­de­re at de har be­nyt­tet til­sva­ren­de sys­tem på Palme­sus i ni år, og at sys­te­met etter de­res vurdering er det mest effektive.

El­ton John til­trek­ker seg et eld­re kli­en­tell enn Palme­sus. Har du for­stå­el­se for at det kan bli vans­ke­lig for dem som ikke er kjent med sys­te­met?

– Jeg har for­stå­el­se for det, der­for send­te vi for­ri­ge uke ut en epost med in­for­ma­sjon til alle som har kjøpt bil­lett, sier han vi­de­re.

Hvor­for ble ikke in­for­ma­sjo­nen rundt bil­lett- og bong­sys­te­met in­for­mert om tid­li­ge­re?

– Over 80 pro­sent av El­ton John-bil­let­te­ne ble solgt for nær­me­re åtte må­ne­der si­den. Det er ikke nor­mal prak­sis å opp­ly­se om hvor­dan inn­slip­pet og pro­se­dy­rer rundt det­te vil bli løst så lang tid i for­kant, sier Fos­se­lie.

På spørs­mål om hvor­for man ikke kan få refundert pen­ger for ubrukte bonger, sva­rer han:

– Det å opp­rett­hol­de et re­fu­sjons­sys­tem gjen­nom hele året er noe vi har valgt å ikke gjø­re. I til­fel­ler hvor det er sær­li­ge grun­ner for hvor­for gjes­ter ikke har fått brukt bon­ge­ne sine har vi valgt å re­fun­de­re dem. Vi opp­ford­rer folk til å ikke kjø­pe fle­re bonger enn de selv tror de vil bru­ke, sier Fos­se­lie.

FOTO: REUTERS/NEIL HALL

Vans­ke­lig for til­rei­sen­de: El­ton John-bil­let­te­ne må byt­tes til arm­bånd, og det må gjø­res per­son­lig i Kris­tian­sand og helst noen da­ger før. Hvis ikke må man reg­ne med å stå i kø i fle­re ti­mer for å slip­pe inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.