Man­nen som vil­le bli El­vis

Sky­høye am­bi­sjo­ner, plas­tis­ke ope­ra­sjo­ner og dame­his­to­ri­er: «En­som som El­vis» må være den klart drøy­es­te rock’n’roll­bio­gra­fi­en som noen gang har kom­met fra Lyng­dal.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

En ung mann står på en pro­vi­so­risk sce­ne byg­get av pal­ler in­ne på Spar-bu­tik­ken. Flan­kert av fryse­dis­ker og med mu­sikk på tape frem­fø­rer han gam­le rock’n’roll- sla­ge­re. Og den unge man­nen gir alt. «Han syn­ger som om sce­nen var stør­re, som om pub­li­kum fak­tisk var kom­met for å høre ham og ikke bare har fått opp­merk-

som­he­ten flyt­tet fra handle­lis­te­ne et kort øye­blikk en lør­dag for­mid­dag.»

Bo­ken om Kjell Hen­ning Bjørne­stad, kjent som «Kjell El­vis» blant folk flest, er full av sli­ke noen gan­ger fest­li­ge, noen gan­ger un­der­li­ge, ofte gans­ke pin­li­ge opp­trinn.

Og Bjørne­stad ut­set­ter seg ikke bare for po­ten­si­elt yd­my­ken­de ting som å kjø­re show på nær­bu­tik­ken. På den­ne ti­den er han også i gang med en se­rie om­fat­ten­de og kost­ba­re kos­me­tis­ke ope­ra­sjo­ner. Litt ret­te­re nese, litt sma­le­re munn og litt høy­ere kinn­ben er bare sånt som må til om han skal kun­ne opp­fyl­le drøm­men sin: å bli ver­dens frems­te El­vis-imi­ta­tor. Det sto­re spørs­må­let er hvor­dan en helt van­lig gutt fra Lyng­dal kan fin­ne på å gå så langt for å opp­nå noe så ab­surd. Jour­na­list og sam­byg­ding Bjørn Jarle Sør­heim-queseth fin­ner kan­skje ald­ri det ene, kla­re sva­ret. Men in­gen kan si at han ikke snur hver enes­te sten i for­sø­ket.

Her er his­to­ri­en om seks­årin­gen som fikk li­vet endret av El­vis-fil­men «Lo­ve Me Ten­der». Her er den om ten­årin­gen som ut­vik­let al­vor­li­ge kom­plek­ser da han måt­te ope­re­re inn tann­pro­te­ser. Og her er alle dem om den unge man­nen som gang på gang sat­te alt over styr på grunn av de fik­se ide­ene sine. Og inn­imel­lom får vi ube­ta­le­li­ge anek­do­ter fra fei­den med det bein­har­de El­vis-mil­jø­et på No­tod­den og en grun­dig gjen­nom­gang av El­vis-imi­ta­sjo­nens lan­ge og ikke så lite bi­sar­re his­to­rie.

Til sist skal også Kon­gen av rock’n’roll måt­te vike plass for sel­ve Kon­ge­nes kon­ge i his­to­ri­en om Kjell Hen­ning Bjørne­stad. Men in­nen vi kom­mer så langt, skal vi ha hum­ret, blitt pin­lig be­rørt, sit­tet med hjer­tet i hal­sen og, ikke minst, fått en god del sym­pa­ti for den ufor­be­der­li­ge en­tu­si­as­ten de kal­ler Kjell El­vis.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

Kjell El­vis er en ufor­be­der­lig en­tu­si­ast. Her er han på 8th Ave­nue i Van­se.

FOTO: GENESIS FORLAG AS .

Bjørn Jarle Sør­heim-queseth - «En­som som El­vis – En bio­gra­fi om Kjell Hen­ning Bjørne­stad»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.