QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Tsa­ri­na) ble hun da Fe­odo­rov­na Ma­ria nav­net tok men( Dag­mar Prinsesse trøf­ler Svar­te Kiel­land L. Alex­an­der Duar­te) Evi­ta( Perón Eva bok”) Førs­te kamp. Min” for( Knaus­gård Ove Karl Trøn­de­lags­ør- Ni­len Fem Bar­bapapa Si­na­tra Nancy og Frank

1. Hvil­ken far og dat­ter lå 3 uker på Vg-lis­ta med ”So­me­tin’ Stu­pid” i 1967?

2. Hvil­ken mer­ke­lig barne­bok­fi­gur blir født i en hage når bloms­te­ne van­n­es, og opp­da­ger etter­hvert at han kan for­and­re form?

3. Hvor man­ge klør har ken­gu­ru­en på hvert for­bein?

4. Hvil­ken elv ren­ner gjen­nom bl.a. Burun­di, Kon­go, Eri­trea, Etio­pia, Ke­nya, Rwan­da, Su­dan, Tan­za­nia og Ugan­da?

5. I hvil­ket fyl­ke kom­mer avi­sa Hitra-frøya ut?

6. Hvem fikk Brage­pri­sen i 2009 for den førs­te bo­ken i en se­rie på seks?

7. Hva het den ar­gen­tins­ke B-skue­spil­le­ren som ble gift med en pre­si­dent og dik­ta­tor?

8. Hvem skrev ”Gar­man & Wor­se”?

9. Hvil­ken be­rømt, gast­ro­no­misk sopp er Pé­rigord-re­gio­nen i Frank­ri­ke be­rømt for?

10. Hva het den dans­ke prin­ses­sen som var tan­te til både dron­ning Maud og kong Haa­kon VII, og mo­ren til tsar Ni­ko­laj II av Russ­land?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.