Jeg har spilt over­alt i ver­den, men ald­ri blitt dår­li­ge­re be­hand­let.

Man­dag ble det klart at en­gelsk­man­nen Ni­gel Reo-co­ker for­la­ter Start etter kun 53 da­ger og 79 mi­nut­ter se­rie­spill for kris­tian­san­der­ne.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

– Jeg har ald­ri vært så skuf­fet før som jeg er nå, må­ten jeg er blitt be­hand­let på er mot­by­de­lig. Jeg har spilt over alt i ver­den, men ald­ri blitt dår­li­ge­re be­hand­let, sier Ni­gel Reo-co­ker til Fædre­lands­ven­nen.

Reo-co­ker tok selv kon­takt med Fædre­lands­ven­nen man­dag ettermiddag for­di han øns­ket å gi sin ver­sjon av hans pe­rio­de i klub­ben. Søn­dag ble han kalt inn på et møte med Stei­nar Pedersen der han fikk be­skjed om at han var fer­dig i klub­ben. I lø­pet av in­ter­vju­et med Fædre­lands­ven­nen bru­ker han en­gels­ke or­de­ne «dis­guis­ting» og «dis­gra­ce­ful» en rek­ke gan­ger. Han gir ut­trykk for at Start-tre­ner Pedersen har be­hand­let ham uten respekt.

– Det var ikke jeg som ba om å bli hen­tet til klub­ben. Det var et valg han tok. Jeg star­tet en kamp. Da Stei­nar pluk­ket meg opp på fly­plas­sen snak­ket han om at han treng­te en midt­bane­spil­ler som kun­ne sty­re spil­let, som had­de er­fa­ring og pas­nings­styr­ke. Det pas­set jo meg. Men jeg fikk ald­ri sjan­sen, og han snak­ket ald­ri til meg før jeg gikk ut i avi­sen og for­tal­te det. Før det ble jeg be­hand­let som et mø­bel. Jeg er 33 år, har mas­se er­fa­ring og får ikke sjan­sen, sier den tid­li­ge­re West Ham- og As­ton Vil­la-pro­fi­len.

– PROFESJONELL OG GODT TRENT

– Det­te får stå for hans reg­ning. For meg hand­ler ikke det­te om mang­len­de respekt, det­te hand­ler ute­luk­ken­de om sports­li­ge vur­de­rin­ger. Sam­ti­dig vil jeg si at av og til hand­ler det om å se seg selv i spei­let før man kri­ti­se­rer and­re, sva­rer Pedersen.

– Har du opp­levd sam­ar­bei­det med ham som pro­ble­ma­tisk?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Han var for langt unna fy­sisk og det gikk sent fram­over med ham. Hva han har gjort tid­li­ge­re tel­ler ikke i Start. I fot­ball var han in­gen­ting, sier Pedersen.

– Jeg har mas­se er­fa­ring de bur­de brukt, sier Reo-co­ker, som fle­re gan­ger pre­si­se­rer at han ikke er sint, el­ler at det­te er et «ang­ry in­ter­view».

– Det er bare sann­he­ten. Fakta om hva som hendte, sier han.

– Hva gjor­de du selv for å bli kamp­klar og kom­me i form til å spil­le? Har ikke du noe skyld i at det­te ikke ble en suk­sess? Må du ikke se litt på deg selv også?

– Jeg gjor­de det jeg kun­ne. Var profesjonell og tren­te godt. Jeg var godt trent og klar. Det jeg treng­te var kam­per, sier en­gelsk­man­nen.

– De me­ner åpen­bart du ikke var godt nok trent?

– Det bruk­te de som ar­gu­ment. Men hvor­dan kun­ne jeg da løpe fra «box til box» i den førs­te kam- pen jeg spil­te for Start 2 om jeg ikke var godt nok trent, sier bri­ten, som i til­legg me­ner at Start ikke holdt det de lo­vet.

– De lo­vet meg lei­lig­het og bil. Jeg flyt­tet inn i en lei­lig­het til slutt, men jeg har kjørt rundt i en klubb-van, sier Reo-co­ker.

– Det er fakta­feil. Han fikk klar be­skjed hos oss om at in­gen av spil­ler­ne had­de bil, men at vi kun­ne være be­hjel­pe­li­ge om han treng­te å bli satt i kon­takt med bil­for­hand­le­re, sva­rer Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

– MØ­TER VAR KUN På NORSK

Reo-co­ker sier til Fædre­lands­ven­nen at han også er sint for­di av­ta­len hans med Start i ut­gangs­punk­tet kun var­te til 4.juli, og at de kun­ne for­len­ge hvis par­te­ne øns­ket det.

– Det var åpen­bart at jeg var fer­dig 4. juli uan­sett. Hvor­for lar de meg gå bare noen da­ger før av­ta­len er ute? De kun­ne gitt meg be­skjed om at jeg ikke vil­le blitt sat­set på i de to sis­te kam­pe­ne, for så å la meg gå i still­het. Mangel på respekt igjen, sier Reo-co­ker.

– Det gjør vi for­di vi har sett at frust­ra­sjo­nen hos ham har bredt seg. Da var det helt na­tur­lig å gi ham den be­skje­den nå, sier Stei­nar Pedersen, som også får kri­tikk av bri­ten for mø­ter og tak­tikk­mø­ter.

– De snak­ket på norsk. Jeg og en del and­re spil­le­re skjøn­te in­gen­ting og jeg måt­te spør­re noen and­re spil­le­re i etter­kant av mø­te­ne. Man gjør det ikke på den må­ten om man er en profesjonell klubb, sier han.

– Vi kom­mu­ni­se­rer både på norsk og en­gelsk på mø­ter. Det gjør vi også på fel­tet og i hver­da­gen vår, sva­rer Pedersen.

– Det­te er ut­ta­lel­ser fra en spil­ler som har hatt et opp­hold i Start som ikke ble det han had­de hå­pet. Han øns­ker å po­si­sjo­ne­re seg for­di han skal spil­le vi­de­re, og for­sva­re seg for­di han ikke fikk spil­le. Det­te tar jeg med knu­sen­de ro, sier Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OL­SEN

Ni­gel Reo-co­ker på en kafé i Kris­tian­sand sen­trum man­dag ettermiddag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.