Ny dag­lig le­der i Sør Cup

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Geir Åge Ol­sen blir Paul Richard­sens etter­føl­ger i Sør Cup.

– Det blir utro­lig spen­nen­de. Jeg er glad for å få den­ne sjan­sen og er yd­myk i for­hold til job­ben. Det blir mye hard job­bing, sier Geir Åge Ol­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Vågs­bygd-man­nen tar over etter Paul Richard­sen.

Førs­te året var det 365 på­meld­te lag. I år er det over 550. Det er Fløy, Donn og Vind­bjart som ar­ran­ge­rer cu­pen som på­går ak­ku­rat nå. Sør Cup er blitt en av de størs­te i Nor­ge.

Geir Åge Ol­sen kom­mer fra jobb som inn­kjø­per i fir­ma­et Nex Sports, som sel­ger sports­tøy. I fot­ball­mil­jø­et er han kjent som tid­li­ge­re spil­ler i Våg og Start, og som spil­lert­ut­vik­ler i Start og as­sis­tent­tre­ner for Stei­nar Skeie i Vind­bjart.

– Men jeg har også bak­grunn fra ho­tell- og event­bran­sjen. Jeg har ho­tell­ut­dan­nel­se fra USA, sier Ol­sen, som også job­ber del­tid for Tre­ner­for­enin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.