Kris­tian­san­der ble num­mer 11: – En pre­sta­sjon som ab­so­lutt blir lagt mer­ke til

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Da Kris­tof­fer Hal­vor­sen og Andreas Vang­stad mis­lyk­tes, im­po­ner­te Her­man Dahl med å sit­te i brudd nes­ten hele fel­les­star­ten i NM.

– Her­man kjør­te fan­tas­tisk, og le­ver­te en pre­sta­sjon som ab­so­lutt blir lagt mer­ke til, sier Sti­an Rem­me, sports­di­rek­tør i Team Spare­ban­ken Sør (TSS).

– Det var vel­dig gøy å vise meg fram fra min ster­kes­te side, i et så fint ut­stil­lings­vin­du som NM er, sier Her­man Dahl, som til slutt end­te på 14. plass etter å ha gjort en kjempe­jobb for femte­mann Trond Hå­kon Trond­sen.

Mens Andreas Vang­stad ble sit­ten­de sjakk matt i ho­ved­fel­tet gjen­nom hele rit­tet, kom Her­man Dahl og tre lag­ka­me­ra­ter i TSS med i brud­det som holdt nes­ten helt til mål. Dahl, som vant Nm-sølv etter å ha tapt spur­ten hår­fint mot Kris­tof­fer Hal­vor­sen i fre­da­gens gate­ritt, er van­lig­vis kjent for sin gif­ti­ge spurt, men i den ku­per­te Nm-løy­pa måt­te han først fem-seks kilo­me­ter før mål slip­pe tet­grup­pa.

– Det­te var ab­so­lutt et steg i rik­tig ret­ning. Nå hand­ler det om å ut­vik­le kjøre­stryr­ken år for år, og når han hen­ger med helt inn i ku­per­te løy­per, så er det med hans spurt mu­lig å vin­ne syk­kel­ritt, sier Rem­me.

I til­legg til Nm-søl­vet i gate­rit­tet, er en sjette­plass fra et Uci-ritt i Dan­mark hans bes­te pre­sta­sjon før i år.

– Må­let for res­ten av se­son­gen er å vin­ne en Uci-sei­er. I til­legg kom­mer jeg til å fort­set­te å være en of­fen­siv ryt­ter, sier lo­ver KCK­gut­ten.

FOTO: PRI­VAT

Sø­ren Wæ­renskjold jub­ler for Nm-gul­let i gate­ritt fre­dag, som var en av hans fire me­dal­jer i årets NM.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.