– Min­ner om Boas­son Ha­gen

I Sø­ren Wæ­renskjold (17) har Sør­lan­det igjen fått fram et syk­kel­ta­lent helt uten­om det van­li­ge, skal vi tro tre­ner Lars Holm.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Selv om 17-årin­gen er ett år yng­re enn fleste­par­ten av kon­kur­ren­te­ne i junior­klas­sen, vant Wæ­renskjold fire me­dal­jer av fire mu­li­ge i for­ri­ge ukes NM i Trøn­de­lag – in­klu­dert gull i både gate­ritt og lag­tem­po for Ringe­rike.

– Det er helt rått. Jeg tror du skal lete len­ge etter en første­årsjunior som har le­vert bed­re i et NM. Hvis du i det hele tatt fin­ner noen, sier Lars Holm, som er tre­ne­ren hans ved NTG i Bærum.

– Må­let var fire me­dal­jer, og da er det selv­føl­ge­lig vel­dig gøy når jeg lyk­kes, sier Sø­ren Wæ­renskjold.

– GIF­TIG SPURT

Wæ­renskjold åp­net NM med en bron­se på fel­les­star­ten, bak de to ett år eld­re ryt­ter­ne Idar An­der­sen og Andreas Lek­ne­s­sund. Der­et­ter ble det gull på lag­tem­po, sølv på in­di­vi­du­ell tem­po før han av­slut­tet med å vin­ne gate­rit­tet på fre­dag.

– Det er så rått, ikke minst det at han le­ve­rer i så uli­ke di­si­pli­ner som stil­ler for­skjel­li­ge krav til fer­dig­hets­nivå. At han vin­ner gate­rit­tet be­vi­ser at han er tek­nisk og hur­tig mens han i de and­re di­si­pli­ne­ne vi­ser kjøre­styr­ke og ka­pa­si­tet, sier Holm.

– Hvil­ken fram­tid har han? – Jeg tror at han kom­mer til å bli en vel­dig god klas­si­ker­ryt­ter. Han er stor, og in­gen ut­pre­get klat­rer, men går godt opp­over li­ke­vel. I lys av det er det vel­dig spen­nen­de at han også har den gif­ti­ge spur­ten. Han er en type som vin­ner syk­kel­ritt, sier tre­ne­ren om sør­len­din­gen som har vun­net to av tre nor­ges­cup­ritt så langt.

Han vant også spur­ten i ho­ved­fel­tet, og ble med 11. plass bes­te første­årsjunior i pre­sti­sje­rit­tet Pa­ris-rou­baix.

På spørs­mål om han min­ner om U23-ver­dens­mes­ter Kris­tof- fer Hal­vor­sen, som er øns­ket av fle­re av ver­dens størs­te proff­klub­ber, sva­rer Holm:

– Jeg sy­nes hel­ler han min­ner om Ed­vald Boas­son Ha­gen. Kris­tof­fer er en mer ren­dyr­ket spur­ter med en hvas­se­re spurt, mens Sø­ren helt klart har stør­re ka­pa­si­tet og er en bed­re tem­po­ryt­ter.

Rå­ska­pen og vin­ner­men­ta­li­ten til­skri­ver han fa­mi­lie­bak­grun­nen:

– Han kom­mer fra en litt utra­di­sjo­nell fa­mi­lie der jante­lo­ven ikke gjel­der. Der har du lov til å mene at du er god, uten at det blir for mye. Un­ger som skal lyk­kes er nes­ten helt av­hen­gi­ge av for­eld­re som leg­ger til ret­te, og den fa­mi­li­en gir gass, sier Holm.

Wæ­renskjold er klar for EM i Dan­mark i au­gust, og lig­ger vel­dig godt an til å få syk­le VM i Ber­gen – hvor han mø­ter ei ty­pisk klas­si­ker­løy­pe.

– Den er ikke mer ku­pert enn at han kom­mer til å sit­te med helt inn.

– Er han så rå at han kan vin­ne gull?

– På en dag hvor alt klaf­fer, er in­gen­ting umu­lig. Men nå skal vi ikke leg­ge for mye press på ham, selv om han tå­ler det også. Så ja, mu­lig­he­ten er der, sier Holm.

FÅR SKRYT AV KAGGESTAD

Selv for­tel­ler man­da­lit­ten at han har blin­ket ut EM og VM som de sto­re må­le­ne for res­ten av se­son­gen.

– VM er det størs­te må­let. Jeg hå­per på en topp ti-plas­se­ring, sier 17-årin­gen, som har to år igjen på NTG.

– Der­et­ter er må­let å ta ste­get opp på et kon­ti­nen­tal­lag, der­et­ter hå­per jeg å bli proff. I så fall har jeg alle mu­lig­he­ter til å vise meg fram, sier Sø­ren Wæ­renskjold.

Jo­han Kaggestad, syk­kel­eks­pert i TV2, kal­ler Wæ­renskjold for «vel­dig lo­ven­de», men vil ikke «geni­er­klæ­re en så ung ryt­ter».

– Her­fra til å ta ste­get som se­nior, er et langt ler­ret å ble­ke. Blant dem som ble topp ti i junior-nm i 2014, var det bare én som del­tok i årets Tour of Nor­way. I syk­kel­spor­ten tar det ofte lang tid å nå opp, selv om Wæ­renskjold lig­ger vel­dig godt an, sier Kaggestad.

FAKTA

Sø­ren Wæ­renskjold (17) Født: Bo­sted/hjem­sted:

12. mars 2000 Bærum/

Man­dal

● Ringe­rike

● NM 2017: Gull i gate­ritt, sølv i in­di­vi­du­ell tem­po og bron­se på fel­les­start. Har i til­legg vun­net ung­doms­trøya i Na­tions Cup i Tysk­land.

Klubb: Me­rit­ter:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.