Krigs­sei­ler ven­tet i 72 år på mu­se­et sitt– i går åp­net det

Krigs­sei­ler Thomas Tho­mas­sen (96) har ven­tet i 72 år på at mu­se­et over krigs­sei­ler­ne skul­le åpne. I går åp­net for­svars­mi­nis­te­ren D/S Hest­man­den.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKE­LAND torgeir.eike­land@fvn.no

– Hvor jeg har seilt? Jeg seil­te over­alt! Jeg var med i Mil­org i Oslo også, og på slut­ten av kri­gen måt­te jeg flyk­te til Sve­ri­ge, sier Thomas Tho­mas­sen (96) til Fædre­lands­ven­nen.

I går var han en av 14 spe­sial­in­vi­ter­te krigs­sei­le­re til åp­nings­se­re­mo­ni­en for krigs­sei­ler­mu­se­et D/S Hest­man­den. Tho­mas­sen selv treng­te ikke rei­se så langt, si­den aren­da­lit­ten bor i Kris­tian­sand. And­re had­de reist helt fra USA.

VERDT EN MILLION SOL­DA­TER

Mel­lom 200 og 300 men­nes­ker had­de møtt opp på kaia ved Kil- den for å høre for­svars­mi­nis­ter Ine Ma­rie Erik­sen Sørei­de (H) åpne det fly­ten­de mu­se­et over krigs­sei­ler­nes inn­sats.

– Nå har vi Hest­man­den som en ner­ve i li­vet og som en strå­le fra so­la. Det ble sagt un­der kri­gen at krigs­sei­ler­ne i den nors­ke han­dels­flå­te var mer verdt enn en million sol­da­ter. Og den bri­tis­ke ad­mi­ra­len Dick­in­son ut­tal­te at uten den nors­ke han­dels­flå­ten kun­ne de like gjer­ne bedt Hit­ler om hans be­tin­gel­ser, sa for­svars­mi­nis­te­ren før hun klip­pet over bån­det til lei­de­ren opp til ski­pet.

HYG­GE­LIG MED HE­DER

Det skul­le alt­så ta 72 år fra kri­gens slutt før krigs­sei­ler­ne får den­ne an­er­kjen­nel­sen. Myn­dig­he­te­nes be­hand­ling og mang­len­de an­er­kjen­nel­se av krigs­sei­ler­nes inn­sats, har vært sterkt kri­ti­sert. Krigs­sei­ler­re­gis­te­ret har i dag re­gist­rert 22.000 navn på krigs­sei­le­re. Av dem om­kom mel­lom 3000 og 4000.

Krigs­sei­ler Tho­mas­sen med­ga over­for Fædre­lands­ven­nen at han syn­tes det nå var hyg­ge­lig å bli gjort litt stas på, der han som en av de førs­te fikk gå om bord i det ny­åp­ne­de mu­se­et.

LANGTRUKKENT AR­BEID

D/S Hest­man­den er det enes­te be­var­te ski­pet i Nor­ge som har seilt ute un­der beg­ge ver­dens­kri­ge­ne. Ski­pet har si­den 1995 lig­get ved Bre­dals­hol­men verft til res­tau­re­ring. Si­den 2016 har Vest-ag­der­mu­se­et hatt hånd om ski­pet. Etter at Sta­ten til sam­men har gitt 130 mil­lio­ner kro­ner til res­tau­re­ring og for­mid­ling, var det i går klart for åp­ning.

Vel om bord fikk både for­svars­mi­nis­te­ren og krigs­sei­ler­ne se den helt nye og grun­dig gjen­nom­ar­bei­de­de ut­stil­lin­gen un­der dekk.

– Det gjør eks­tra sterkt inn­trykk å se gjen­gi­vel­sen av in­skrip­sjo­ne­ne som sjø­fol­ke­ne har etter­latt seg rundt om­kring på ski­pet. Uten det­te mu­se­et er det vans­ke­lig for oss i dag å for­stå hvor­dan det egent­lig var å sei­le ute un­der kri­gen. For Nor­ge er den­ne de­len av his­to­ri­en utro­lig vik­tig, og det er også blant an­net der­for Sta­ten har gitt 131 mil­lio­ner kro­ner til pro­sjek­tet, sier for­svars­mi­nis­ter Sørei­de til Fædre­lands­ven­nen.

På TIDE

– Det var vel også på tide at krigs­sei­ler­ne fikk et mu­se­um?

– Ab­so­lutt! Det er også vel­dig vik­tig å tak­ke den utro­li­ge gjen­gen med ild­sje­ler som har stått bak det­te pro­sjek­tet i år etter år. Uten dem had­de det ikke blitt noe mu­se­um, sier for­svars­mi­nis­te­ren.

Op­pe på dekk mø­ter vi en av ild­sje­le­ne, nem­lig Svein Erik Mos­by, som er le­der av for­enin­gen Hest­man­dens ven­ner. Tross vi­ra­ken og de gode or­de­ne, er ikke Mos­by helt for­nøyd.

ETTERSLEP

– Det har jo vært det sto­re må­let vårt at Hest­man­den skul­le kun­ne gå for egen ma­skin i dag, men det klar­te vi ikke. Jeg må inn­røm­me at det er gans­ke ir­ri­te­ren­de at vi ennå ikke har fått ski­pet god­kjent til det­te fra Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet, selv om alt det prak­tis­ke nå egent­lig er på plass. Vi har job­bet hardt de sis­te to må­ne­de­ne for å hen­te inn et etterslep i ar­bei­det, sier Mos­by. Nå er må­let å ha ski­pet klart til å gå for egen ma­skin in­nen 14. au­gust, for da skal den he­ders­kron­te far­kos­ten tøf­fe av sted til Aren­dal­s­uka.

– Det går nok til slutt. Jeg har

job­bet med det­te i 20 år, så et par uker til kla­rer jeg, sier Mos­by.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

Thomas Tho­mas­sen (96) går om bord i mu­se­et som hed­rer hans egen og 22.000 and­re krigs­sei­le­res inn­sats un­der sis­te ver­dens­krig.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

For­svars­mi­nis­ter Sørei­de går opp for åpne mu­se­et foran 2–300 fram­møt­te.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

Di­rek­tør John Ol­sen ved Vest-ag­der-mu­se­et og for­svars­mi­nis­ter Ine Ma­rie Erik­sen Sørei­de un­der dekk på Hest­man­den.

FOTO: TORGEIR EIKE­LAND

Det ble tatt i bruk lift for å få løf­tet om bord de av krigs­sei­ler­gjes­te­ne som ikke kun­ne gå om bord selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.