Po­li­ti­et fri­kjent etter sky­tin­gen på Gart­ner­løk­ka

Spe­sial­en­he­ten har kon­klu­dert med at po­li­ti­et ikke gjor­de noe straff­bart da de skjøt og drep­te en 35 år gam­mel mann i no­vem­ber i fjor. Fa­mi­li­en til den drep­te vil anke av­gjø­rel­sen, som de opp­le­ver som svært urett­fer­dig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Natt til 27. no­vem­ber i fjor ble en 35 år gam­mel mann fra Ven­ne­sla skutt av po­li­ti­et ved rund­kjø­rin­ga på Gart­ner­løk­ka. 35-årin­gen døde på syke­hu­set noen ti­mer se­ne­re.

Spe­sial­en­he­ten for po­liti­sa­ker har nå kon­klu­dert med at Ag- der po­liti­dis­trikt ikke gjor­de noe straff­bart i for­bin­del­se med sky­tin­gen.

To po­liti­tje­neste­menn har hatt sta­tus som mis­tenkt. Spe­sial­en­he­ten har hen­lagt sa­ken mot beg­ge som «in­tet straff­bart for­hold an­ses be­vist».

AV­FYR­TE 17 SKUDD

Po­li­ti­et av­fyr­te til sam­men 17 skudd i ret­ning av bil­fø­re­ren. Skudd ble av­fyrt mot bil­fø­re­ren mens han stod uten­for bi­len og etter at han had­de gått inn i bi­len og kjør­te fra ste­det. De to tje­neste­men­ne­ne var beg­ge væp­net med MP5.

Tje­neste­man­nen som av­fyr­te flest skudd har for­klart at han men­te det ikke var tid til å av­fyre var­sel­skudd el­ler skade­be­gren­se­de skudd. Selv for­klar­te po­liti­man­nen etter hen­del­sen at han kan ha av­fyrt 4–6 skudd mens bil­fø­re­ren stod uten­for bi­len sin.

– MÅT­TE SKYTE FØRST

Iføl­ge ved­ta­ket fra Spe­sial­en­he­ten har den ene tje­neste­man­nen tro­lig av­fyrt 14 skudd og den and­re tre skudd.

Po­liti­man­nen tenk­te at han måt­te skyte først, for ikke selv å bli skutt. Han fryk­tet for sitt eget liv, ak­ku­rat som da pa­trul­jen kort tid før had­de blitt skutt mot ved ben­sin­sta­sjo­nen noen kilo­me­ter leng­re nord.

Da for­nær­me­de sat­te seg inn i bi­len og kjør­te fra ste­det, skjøt den sam­me po­liti­man­nen fle­re skudd etter den­ne. Et av skud­de­ne knus­te bi­lens bak­rute.

Po­liti­man­nen var da ikke len­ger redd for eget liv, men men­te det var nød­ven­dig å stop­pe ham for at ikke and­re skul­le kom­me til ska­de. Den and­re po­liti­man­nen har også for­klart at han av­fyr­te fle­re skudd.

Beg­ge po­liti­men­ne­ne har for­klart at de skjøt fle­re skudd mot bak­par­ten på bi­len i den hen­sikt å ram­me fø­re­ren.

50 METERS AV­STAND

Det var i un­der­kant av 50 me­ter fra ste­det der de to po­liti­men­ne­ne skjøt og fram til der bil­fø­re­ren gikk ut av bi­len med hag­la.

Po­liti­pa­trul­jen ble til sam­men­lig­ning skutt på med hag­la fra cir­ka 75 meters av­stand, på Es­so Kros­sen noen mi­nut­ter før sky-

tin­gen på Gart­ner­løk­ka. Po­liti­bi­len ble truf­fet av 116 hagl.

Ak­sjo­nen star­tet ved at po­li­ti­et ble opp­ringt av en vei­ar­bei­der som had­de vært i kon­takt med en be­væp­net mann. Vei­ar­bei­de­ren for­tal­te at den be­væp­ne­de man­nen had­de sagt at det kom til å skje «noe gru­somt» og bedt ham om å kon­tak­te po­li­ti­et.

Po­li­ti­et har av­hørt fle­re vit­ner i sa­ken. Det er an­sat­te som var på jobb på Shell Gart­ner­løk­ka og en per­son som be­fant seg i Ves­ter­vei­en. Tre per­soner som så hen­del­sen på Fædre­lands­ven­nens tra­fikk-ka­me­ra er også av­hørt.

Natt til 7. fe­bru­ar ble det gjen- nom­ført en re­kon­struk­sjon av skyte­epi­so­den. De in­volver­te tje­neste­men­ne­ne gikk da gjen­nom hen­del­ses­for­lø­pet sam­men med etter­fors­ke­re i Spe­sial­en­he­ten.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Her er etter­fors­ke­re fra Spe­sial­en­he­ten i sam­ta­le kri­mi­nal­tek­ni­ker Gunn­stein Kall­hovd i Ag­der po­liti­dis­trikt, da­gen etter skyte­epi­so­den.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Po­li­ti­ets kri­mi­nal­tek­ni­ke­re etter­fors­ker ste­det der de to po­liti­men­ne­ne av­fyr­te skud­de­ne mot 35-årin­gen. Her ble det fun­net 17 tom­hyl­ser fra po­li­ti­ets tje­neste­vå­pen.

FOTO: PO­LI­TI­ET

Det ble fun­net 116 an­slag etter hagl i po­liti­bi­len. Bi­len ble be­skutt da pa­trul­jen kjør­te inn på Es­so Kros­sen, hvor 35-årin­gen skal ha stått klar i skyte­stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.