Mye gøy­ere enn å være hjem­me og spil­le.

Dis­se ele­ve­ne får ikke nok av na­tur­fag. De bru­ker sin førs­te fe­rie­uke på å lære om tek­no­lo­gi.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Jeg vil­le ha noe å gjø­re på om som­me­ren, og det­te er mye gøy­ere enn å være hjem­me og spil­le, sier Ak­sel Bue (10), en av de 160 ele­ve­ne i Kris­tian­sand som skal gå på sko­le den­ne fe­rien.

To da­ger etter at fe­rien var i gang, var de førs­te 80 ele­ve­ne på plass på som­mer­sko­len. Av dis­se skul­le de fles­te del­ta på kurs in­nen tek­no­lo­gi. Res­ten får un­der­vis­ning uten­dørs med Røde kors.

– Det blir in­gen bø­ker på den­ne sko­len, det kan jeg lo­ve. Men dere må bru­ke både hode og hen­der, sa Tor Inge Ras­mus­sen fra Vi­ten­sen­te­ret i Aren­dal som ar­ran­ge­rer kur­se­ne i tek­no­lo­gi.

En time etter at som­mer­sko­len var i gang på Grim sko­le, had­de de førs­te ele­ve­ne lært å bru­ke en lodde­bolt og var i gang med å byg­ge sin egen led-lykt.

IN­GEN TENÅRINGER

Som­mer­sko­le har vært en vik­tig po­li­tisk sak for Høy­re i Kris­tian­sand som pro­gram­fes­tet for­sla­get før for­ri­ge valg. I fjor fikk for­sla­get fler­tall i by­sty­ret og den­ne som­me­ren er prøve­ord­nin­gen i gang.

Det var mel­lom 300–400 plas­ser på sko­len, men bare halv­par- ten er fylt opp. For­kla­rin­gen er la­ber in­ter­es­se på ung­doms­sko­len. Der måt­te kom­mu­nen drop­pe til­bu­det og be­kla­ge over­for Midt­Ag­der Fri­lufts­råd og kul­tur­sko­len som had­de fer­dig et opp­legg.

– Det har ikke slått an på ung­doms­trin­net, men er­fa­rin­ge­ne fra and­re kom­mu­ner er at det bed­rer seg når det­te til­bu­det blir mer kjent. Ele­ver som har gått på som­mer­sko­le på mel­lom­trin­net vel­ger ofte som­mer­sko­le på ung­doms­trin­net, sier Met­te

(H), le­der i opp­vekst­sty­ret. De har hen­tet in­spi­ra­sjon fra blant an­net Dram­men når de har la­get opp­leg­get for som­mer­sko­len.

BED­RE RESULTAT

Som­mer­sko­le er et av til­ta­ke­ne som Kris­tian­sand kom­mu­ne vil bru­ke for å bed­re re­sul­ta­te­ne i grunn­sko­len.

– Hvil­ken ef­fekt vil et slikt til­bud ha?

– Vi har som mål at det skal bli bed­re læ­ring og vi er vel­dig glad for at det er så stor in­ter­es­se for real­fag, som er en sat­sing i Kris­tian­sand. I til­legg kom­mer smitte­ef­fek­ten i form av at fle­re vil vel­ge som­mer­sko­le når de hø­rer om and­re som har valgt den, sier Roth (H).

I til­legg til tek­no­lo­gi, til­byr også som­mer­sko­len kurs i blant an­net fri­lufts­liv, første­hjelp, tea­ter og mat/helse. Men det var alt­så ikke alle kur­se­ne som ble fylt opp.

– Det­te er en an­nen måte å lære på, og un­der­vis­nin­gen er vel­dig prak­tisk inn­ret­tet, sier opp­vekst­di­rek­tør Arild

FERDIGHETER

Mens ung­doms­skole­ele­ve­ne hvil­te ut etter skole­året, var det alt­så kun ele­ver på mel­lom­trin­net som møt­te opp.

– Det er en slik jobb jeg vil ha når jeg blir vok­sen, sier Mik­kel Eids­vig Hap­nes (9).

Oda Tange­dal An­der­sen (9) og Isa­bell Bor­gen Bernt­sen (9) fra Strøm­me sko­le lod­det også sin førs­te led-lykt i som­mer­fe­rien.

– Vi sy­nes det er vel­dig gøy med vi­ten­skap! sier Isa­bell.

Den­ne fe­rien kan ele­ve­ne kun gå på som­mer­sko­le i en uke. Mens førs­te kull går den­ne uka, skal nes­te kull gå på som­mer­sko­le uka før sko­len star­ter opp igjen.

FOTO: KJETIL REITE

Oda Tange­dal An­der­sen (9) fra Strøm­me sko­le sy­nes tek­no­lo­gi er gøy, og valg­te der­for å gå på sko­le i som­mer­fe­rien. Også Isa­bell Bor­gen Bernt­sen (9) fra sam­me sko­le har også in­ter­es­se fra vi­ten­skap og prø­ver seg her på lod­ding. De to er blant de førs­te ele­ve­ne på som­mer­sko­len i Kris­tian­sand.

Re­kve.

Roth

FOTO: KJETIL REITE

– Det­te er mye gøy­ere enn å være hjem­me og spil­le, sier ti år gam­le Ak­sel Bue (th). Mik­kel Eids­vig Hap­nes (9) og Mads Ro Johnsen (10) sier de vil­le ha noe å gjø­re på og valg­te der­for sko­le frem­for fe­rie.

FOTO: KJETIL REITE

Åse Paul­sen fra Kris­tian­sand kom­mu­ne øns­ket man­dag vel­kom­men til de førs­te ele­ve­ne på Kris­tian­sands nye som­mer­sko­le som hol­der til på Grim sko­le. 160 ele­ver skal gå på sko­le den­ne som­me­ren.

FOTO: KJETIL REITE

Tor Inge Ras­mus­sen fra Vi­ten­sen­te­ret i Aren­dal ga­ran­ter­te ele­ve­ne på som­mer­sko­len at det ikke vil­le bli noen bø­ker på kur­se­ne de til­byr. Men de må bru­ke hode og hen­der i det­te kur­set der de læ­rer om lod­ding og svak­strøm. Em­ma Sæ­lør, Stel­la Tveit og Thea Vige­bo An­ders­son (alle 10 år) får her sin førs­te inn­fø­ring i lod­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.