❞ Et na­sjo­nalt svik mot bar­na.

Ann-kristin Ol­sen, le­der av Barne­volds­ut­val­get, le­ver­te tors­dag rap­por­ten «Svikt og svik» til re­gje­rin­gen. Fun­ne­ne ka­rak­te­ri­se­rer hun som svært al­vor­li­ge.

Faedrelandsvennen - - FRONT PAGE -

Ann-kristin Ol­sen, le­der av barne­volds­ut­val­get, har le­vert rap­por­ten «Svikt og svik» som har grans­ket over 20 sa­ker med 57 barn in­volvert. – Sum­men av det vi fant vi­ser en al­vor­lig og om­fat­ten­de svikt i alle eta­ter in­volvert, sier Ol­sen.

– Jeg har job­bet med barn helt si­den 1973, og tross min lan­ge er­fa­ring var det eks­tremt kre­ven­de å gå gjen­nom dis­se sa­ke­ne, sier tid­li­ge­re fyl­kes­mann i Vest-ag­der og le­der av Barne­volds­ut­val­get, Ann-kristin Ol­sen.

Barne­volds­ut­val­get ble opp­nevnt i 2015, og skul­le gjen­nom­gå al­vor­li­ge sa­ker der barn og ung­dom har vært ut­satt for vold, sek­su­el­le over­grep og om­sorgs­svikt. To år se­ne­re er dom­men er klar: En al­vor­lig sys­tem­svikt bi­dro til grov vold og over­grep mot barn.

ET NA­SJO­NALT SVIK

Barne­volds­ut­val­get har grans­ket over 20 sa­ker med 57 barn in­volvert, der spørs­må­let har vært om for­hol­de­ne kun­ne vært fore­byg­get av tje­neste­ap­pa­ra­tet på et tid­li­ge­re tids­punkt.

Ol­sen nev­ner blant an­net til­fel­ler der barne­ver­net har mot­tatt 51 be­kym­rings­mel­din­ger før de grep inn. I and­re til­fel­ler ble bar­net drept, el­ler døde som føl­ge av det det had­de opp­levd.

– Barne­ver­net må selv­føl­ge­lig ta et stort an­svar, men det er ikke kun de som har svik­tet. Det gjel­der også and­re eta­ter som po­li­ti, sko­ler og til­syns­myn­dig­he­ter, for­tel­ler hun vi­de­re.

Ut­val­get kon­klu­de­rer med at både barne­ver­net og det of­fent­li­ge har for lite kom­pe­tan­se, og at det mang­ler en ty­de­lig sam­ord­ning og sam­ar­beid.

– I for­hold til barne­ver­net må kom­mune­le­del­sen ta inn­over seg våre re­sul­ta­ter, og vur­de­re å styr­ke barne­ver­net. Det­te kan man ikke kom­me for­bi.

SIG­NA­LER BLIR OVER­SETT

Ol­sen sy­nes blant an­net det er al­vor­lig hvor lite barn blir snak­ket med, og har et inn­trykk av at helse­per­so­nell ofte over­ser helt ty­de­li­ge sig­na­ler.

– Det som over­ras­ket meg mest er hvor lite tje­nes­te­ne snak­ker med bar­na i ene­rom el­ler på en be­tryg­gen­de måte. Sam­ta­ler med bar­na er helt av­gjø­ren­de i sli­ke til­fel­ler.

Hun fort­set­ter:

– Vi har sett at det ofte set­tes dia­gno­ser frem­for å av­dek­ke det som fak­tisk er år­sa­ken bak opp­før­se­len. Ty­de­li­ge sig­na­ler blir over­sett, feil­vur­dert og dår­lig un­der­søkt, sier Ol­sen vi­de­re.

Ut­val­gets inn­trykk er også at ver­net av for­eld­re­ne ofte prio­ri­te­res foran ver­net av bar­net.

– Vi så også at ri­si­ko­en for at et barn kun­ne lide ofte var åpen­bar al­le­re­de før de ble født, for ek­sem­pel ved at for­eld­re­ne had­de kjen­te pro­ble­mer med rus el­ler psy­kisk li­del­se. Barne­verns­lo­ven slik den står i dag dek­ker kun barn som er født. Men vern av bar­net må kom­me før ver­net av mor og far, der­for fore­slår vi å ut­vi­de barne­vern­lo­ven til å in­klu­de­re barn som lig­ger i ma­gen.

Lai­la Sve­en Øst­li, le­der av Re­gion Sør i Norsk Barne­vern­le­der­or­ga­ni­sa­sjon, er­kjen­ner at rap­por­ten vi­ser at barne­ver­net har mye å job­be med.

– Det skjer mye i barne­ver­net om da­gen. Blant an­net har vi for en stund til­ba­ke star­tet et nytt pro­sjekt som går ut på å flyt­te fo­ku­set mot bar­na slik at de all­tid skal være første­prio­ri­tet, og det er vi svært gla­de for. Men rap­por­ten vi­ser li­ke­vel at vi fort­satt har en jobb å gjø­re, og det må vi bare ta inn­over oss, sier Øst­li.

Øst­li pre­si­se­rer, som Ol­sen, at det er be­hov for en styr­king av barne­ver­net.

– Det er man­ge år­sa­ker til svikt, men det er in­gen tvil om at det er vik­tig å styr­ke barne­ver­net. For å

Foto: Hei­da Gud­munds­dottir

Ann-kristin Ol­sen un­der et møte med Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne for å dis­ku­te­re pro­sjek­tet i 2016.

FOTO: NTB SCANPIX

Ann-kristin Ol­sen, le­der av Barne­volds­ut­val­get, le­ver­te tors­dag rap­por­ten «Svikt og svik» til re­gje­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.