Opp­sikts­vek­ken­de må­ling

Det er ikke ofte det mest in­ter­es­san­te ny­hets­po­en­get i en me­nings­må­ling gjel­der et par­ti som ver­ken går mye fram el­ler til­ba­ke. Den­ne må­lin­gen er et unn­tak.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

det kom­mer til stor­tings­valg, er det ofte na­sjo­na­le spørs­mål og tren­der som do­mi­ne­rer.

●● Blant de and­re par­ti­ene er det Sp som har mest grunn til å gle­de seg. Som i Vest-ag­der-må­lin­gen vi pre­sen­ter­te man­dag, er det også en for­dob­ling for Trygve Slags­vold Ve­dums parti­fel­ler i Aust-ag­der. Men som i vest lig­ger også Sp i Aust-ag­der lavt fra før. Så til tross for en be­ty­de­lig frem­gang er det et godt styk­ke opp til fast stor­tings­man­dat for første­kan­di­dat Gro-ani­ta My­kjå­land. Trøs­ten er at par­ti­et på den­ne må­lin­gen er jevn­sto­re med KRF. Det er ikke hver­dags­kost for AustAg­der Sp. Så spørs det på det na­sjo­na­le valg­re­sul­tat om My­kjå­land kan true Krfs Kjell In­golf Rop­stads ut­jev­nings­man­dat.

●● I top­pen av lis­ta be­fes­ter Ap stil­lin­gen som Aust-ag­ders klart størs­te par­ti, selv om den­ne må­lin­gen lig­ger litt un­der re­sul­ta­tet ved fyl­kes­tings­val­get for to år si­den. Og Aust-ag­der Ap kan ikke si seg for­nøyd med et resultat un­der 30 pro­sent.

●● To­talt sett er det Ven­st­re og Høy­re som går mest til­ba­ke. Men til­bake­gan­gen er klart mest al­vor­lig for først­nevn­te. Ven­st­re kjem­per en de­spe­rat kamp mot sperre­gren­sen på lands­plan. Da tel­ler hver stem­me, også i Aust-ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.