Ja­cob­sen tror Frp taper ved val­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er vel­dig over­ras­ken­de tall, og jeg tror ikke Frp vil greie et di­rekte­man­dat fra Aust-ag­der ved val­get.

Det sier Uia-pro­fes­sor Dag Ing­var Ja­cob­sen ved In­sti­tutt for stats­vi­ten­skap og le­del­ses­fag. Han tror det sis­te halve årets «bor­ger­krig» i fyl­kes­par­ti­et vil straf­fe seg:

– Jeg kan ikke skjøn­ne at de kan gå gjen­nom den­ne stri­den uten å bli ska­det. Den er ikke bare en per­so­nal­sak, men vi­ser også en sterk split­tel­se mel­lom par­ti­et øst og vest i fyl­ket, sier han.

Må­lin­gen er tatt opp like før Inge­bjørg God­ske­sen fyr­te av sin av­skjeds­sa­lutt i form av ut­mel­ding fra par­ti­et. Ja­cob­sen tror Frp øst i fyl­ket fram til da tjen­te på hen- nes stand­haf­ti­ge fron­ting av mot­stand mot fyl­kes- og kom­mune­sam­men­slå­ing.

– Den opp­ri­ven­de kon­flik­ten tror jeg først og fremst slår ne­ga­tivt ut vest i fyl­ket. Langt inn i Frp er man nok­så sik­re på at de har mis­tet man­ge vel­ge­re, fram­hol­der Ja­cob­sen.

– Mitt rå­tips er at de mis­ter fem pro­sent i Aust-ag­der ved val­get. Men sam­ti­dig skal vi hus­ke at to må­ne­der er vel­dig len­ge i po­li­tik­ken, sier Uia-pro­fes­so­ren.

– Jeg kan ikke skjøn­ne at Frp kan gå gjen­nom den­ne stri­den uten å bli ska­det, sier Uia-pro­fes­sor Dag Ing­var Ja­cob­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.