Sp i med­vind

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det­te er gle­de­li­ge tall som jeg tar med som en in­spi­ra­sjon inn mot valg­kam­pen.

Det sier Ive­lands ord­fø­rer Gro Ani­ta My­kjå­land (40) som top­per Aust-ag­der Sps lis­te. Nå sik­ter hun seg inn mot en ny ar­beids­plass, og hå­per på re­gje­rings­skif­te:

– Jeg er vel­dig mo­ti­vert for å bli en av Aust-ag­der sine stem­mer på Stor­tin­get, og tror ab­so­lutt vi vil være med i kam­pen om ut­jev­nings­man­da­tet, sier hun.

Ag­der­pos­tens må­ling i mai vis­te rik­tig­nok en opp­slut­ning om Sp på 14 pro­sent, så 9,8 er sånn sett en li­ten ned­tur, til tross for at det er mer enn en dob­ling fra val­get i 2013.

– Jeg tar det­te med meg som en po­si­tiv mel­ding inn i som­mer­fe­rien. Men jeg har ald­ri lent meg til­ba­ke, og kom­mer ikke til å gjø­re det nå hel­ler, lo­ver Gro Ani­ta My­kjå­land.

– Det­te er gle­de­li­ge tall, fast­slår Sps topp­kan­di­dat Gro Ani­ta My­kjå­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.