Sju års feng­sel for draps­for­søk un­der Ves­ter­vei­broa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Ru­me­ne­ren som i ja­nu­ar kniv­stakk kona si un­der Ves­ter­vei­broa, er i Kris­tian­sand tingrett dømt til sju års feng­sel.

Det var 4. ja­nu­ar i år at den 30 år gam­le man­nen gikk løs på kvin­nen som han det sis­te året had­de vært gift med. Volds­hand­lin­gen skjed­de un­der Ves­ter­vei­broa, der fle­re i tig­ger­mil­jø­et i Kris­tian­sand bod­de mid­ler­ti­dig.

Han tok tak i ek­te­fel­len og dro hen­ne etter hå­ret inn i et skur. Der spar­ket han hen­ne fle­re gan­ger mot ho­det og krop­pen, slo hen­ne med knyt­tet neve mot hode og kropp, samt slo hen­ne i ryg­gen med bak­si­den av ei øks. Der­et­ter stakk og kut­tet han hen­ne fle­re gan­ger med kniv i an­sik­tet, nak­ken og brys­tet. Han ble hind­ret i å fort­set­te volds­ut­øvel­sen da kni­ven brakk og kniv­bla­det ble sit­ten­de fast i kvin­nens nak­ke.

I for­kant av volds­ut­øvel­sen krang­let pa­ret hef­tig. Kvin­nen be­skyld­te man­nen, som til van­lig opp­holdt seg i Ro­ma­nia, for å bru­ke pen­ge­ne hun send­te hjem til Ro­ma­nia på spill og al­ko­hol fram­for til bar­na. Han, på sin side, men­te hun had­de vært utro.

Da 30-årin­gen for­stod at po­li­ti­et var på vei og at han nok kom til å hav­ne i feng­sel, rop­te han til of­fe­ret at da kun­ne hun uan­sett dø. Det var på det­te tids­punkt han be­gyn­te å stik­ke hen­ne med kni­ven som had­de et 20 centi­me­ter langt og 3,5 centi­me­ter bredt blad.

30-årin­gen had­de også tid­li­ge­re tru­et med å dre­pe ek­te­fel­len.

Ret­ten be­skri­ver kniv­stik­kin­gen mot kvin­nens nak­ke som så bru­tal, at det klart ty­der på at han øns­ket å dre­pe og ikke bare ska­de hen­ne. Bare til­fel­dig­he­ter gjor­de at kni­ven ikke traff mer vi­ta­le or­ga­ner. Der­som kvin­nen ikke had­de kom­met så raskt un­der be­hand­ling, kun­ne hun mis­tet li­vet som føl­ge av blod­tap.

Dom­fel­te ble i no­vem­ber 2015 ut­vist fra Nor­ge, og opp­holdt seg den­ne gan­gen ulov­lig i Nor­ge. Han ble den gang ut­vist etter å ha gjort seg skyl­dig i he­le­ri, og tru­et og ut­øvet vold mot den sam­me kvin­nen som han den gang var sam­bo­er med.

I ret­ten sa of­fe­ret at hun tok på seg skyl­den for det som skjed­de, og unn­skyld­te sam­ti­dig ekte­man­nens volds­ut­øvel­se over­for hen­ne.

AR­KIV­FOTO: ELLING SVELA

4. ja­nu­ar ble en 30 år gam­mel kvin­ne kniv­stuk­ket av ekte­man­nen un­der Ves­ter­vei­broa. Man­nen er nå dømt til sju års feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.