Ag­der­pos­ten uten le­der i som­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORGEIR EIKE­LAND

●● – Nei, jeg kjen­ner ikke til at vi har gjort det­te før. Det hen­ger sam­men med prio­ri­te­ring av res­sur­ser som vi hel­ler øns­ker å bru­ke jour­na­lis­tisk, sier sjef­re­dak­tør og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Øy­vind Klau­sen i Ag­der­pos­ten.

Lør­dag 24.juni var den hit­til sis­te da­gen Aust-ag­ders størs­te avis had­de le­der­ar­tik­kel, og den­ne av­slut­tes slik: «Ag­der­pos­ten­som­mer´n inn­le­des tra­di­sjo­nen tro med våre dag­li­ge Sol­si­der. Den dag­li­ge le­de­ren ut­går fra man­dag av og er til­ba­ke i au­gust. Rik­tig god som­mer med Ag­der­pos­ten!»

Re­dak­tø­ren og di­rek­tø­ren er ikke bekymret for at avi­sen der­med blir «me­nings­løs» i en må­ned frem­over:

– Det­te er en prio­ri­te­ring vi har valgt å gjø­re. Det be­tyr ikke at vi ikke har re­dak­tø­rer som kun­ne skre­vet le­de­re, men vi vel­ger å bru­ke res­sur­se­ne an­ner­le­des, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.