Øker apa­na­sjen med 60 mill.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Stor­bri­tan­nias Dron­ning Eliza­beth får en inn­tekts­øk­ning på over 60 mil­lio­ner kro­ner i 2019.

Dron­nin­gens apa­na­sje, som skal dek­ke ut­gif­ter til lønn til an­sat­te, of­fi­si­el­le rei­ser og ved­li­ke­hold av eien­dom­me­ne økes med åtte pro­sent, iføl­ge BBC. Apa­na­sjen reg­nes ut ba­sert på av­kast­nin­gen fra konge­hu­sets of­fent­li­ge ei­en­dom­mer. Dron­nin­gens for­tje­nes­te fra eien­dom­me­ne ut­be­ta­les for to år av gan­gen. Etter øk­nin­gen vil dron­nin­gens inn­tekt til­sva­re over 880 mil­lio­ner kro­ner, iføl­ge Evening Stan­dard. Ut­be­ta­lin­ge­ne til dron­nin­gen til­svar­te i 2016 om lag 65 pen­ce per inn­byg­ger i Stor­bri­tan­nia per år. Det til­sva­rer i over­kant av sju nors­ke kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.