Terror fort­satt sann­syn­lig

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

PST me­ner de fort­satt det er sann­syn­lig at det kan bli for­søkt ter­ror­anslag mot Nor­ge.

– Isils tilbakeslag i Sy­ria og Irak har på in­gen måte svek­ket or­ga­ni­sa­sjo­nens in­ten­sjon om å gjen­nom­føre ter­ror­an­grep i Ves­ten. Isil og al-qai­da fort­set­ter å opp­ford­re sine til­hen­ge­re i Ves­ten til å gjen­nom­føre an­grep mot land de bor i, skri­ver Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te i en presse­mel­ding tirs­dag.

Også i Nor­ge er det eks­tre­me isla­mis­ter, i og uten­for or­ga­ni­ser­te mil­jø­er, som sym­pa­ti­se­rer med Isil el­ler al-qai­da, og som ser på Nor­ge som en del av sitt fiende­bil­de, frem­hol­der PST. Ni­vå­et trus­sel­bil­det nå vur­de­res til, «sann­syn­lig», lig­ger to ni­vå­er un­der «Me­get sann­syn­lig».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.