FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Srebrenica-mas­sa­kren

● Srebrenica i Bos­nia-her­cego­vi­na had­de på be­gyn­nel­sen av 1990-tal­let 75 pro­sent mus­li­mer og 23 pro­sent ser­be­re.

● Un­der kri­gen på Bal­kan var byen er­klært som «sik­ker sone» av FN, men den ble li­ke­vel of­fer for en bos­nisk-ser­bisk of­fen­siv i 1995.

● Anslags­vis 8000 bosn­ja­kis­ke gut­ter og menn ble drept av ser­bis­ke sol­da­ter mel­lom 11. og 19. juli 1995.

● Det­te er reg­net som den ver­ste krigs­for­bry­tel­sen i Euro­pa etter and­re ver­dens­krig. Både FNS krigs­for­bry­ter­dom­stol for det tid­li­ge­re Ju­go­sla­via (ICTY) og Den in­ter­na­sjo­na­le dom­sto­len (ICJ) i Haag har fast­slått at Srebrenica-mas­sa­kren var et folke­mord.

● Over 300 mus­lims­ke menn som be­fant seg i lei­ren til ne­der­lands­ke freds­be­va­ren­de Fn-styr­ker i Srebrenica ble over­gitt til bos­nisk­ser­bis­ke styr­ker som se­ne­re drep­te dem

● Srebrenica er i dag en del av Re­pub­li­ka Srps­ka, den ser­bis­ke de­len av Bos­nia-her­cego­vi­na. De fles­te inn­byg­ger­ne er ser­be­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.