Mor og ste­far sik­tet for vold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Et barn er inn­lagt på St. Olavs hos­pi­tal med livs­tru­en­de ska­der. Po­li­ti­et har på­gre­pet og sik­tet mo­ren og ste­fa­ren for å ha ut­øvd vold.

Po­li­ti­et ble vars­let natt til man­dag om at et barn var brakt inn til lege med al­vor­li­ge ska­der. Det var barne­ver­net som kon­tak­tet po­li­ti­et etter at le­gen som tok imot bar- net, slo alarm, med mis­tan­ke om at det var blitt ut­satt for vold. Bar­net ble sendt til syke­hus med kri­tis­ke, livs­tru­en­de ska­der. Bar­nets mor og ste­far er etter det po­li­ti­et kjen­ner til av uten­landsk opp­rin­nel­se. Po­li­ti­et kan fore­lø­pig ikke opp­ly­se om de er nors­ke stats­bor­ge­re. De er sik­tet for vold og sit­ter i va­re­tekt. Ad­vo­kat Anders Kjø­ren, som for­sva­rer ste­fa­ren, sier til Dag­bla­det at hans kli­ent ikke er­kjen­ner noen straff­skyld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.