Blå re­gje­ring og ned­skjæ­rin­ger i Heime­ver­net

Faedrelandsvennen - - MENING - YNGVE KRONSTAD-JOHANSEN Stor­tings­kan­di­dat for Rødt-vest Ag­der

Høy­re har fått ved­tatt en lang­tids­plan for For­sva­ret, som re­du­se­rer Heime­ver­net med 7000 sol­da­ter, fra 42.000 til 35.000 in­nen år 2020.

●● Høy­re har også fått ved­tatt at Sjø­heime­ver­net leg­ges ned. I nett­avi­sen N247 kun­ne man 2. juni lese at «tre­klø­ver» i Høy­re Vest-ag­der, In­gunn Foss, Nor­unn Tvei­ten Be­ne­stad og Svein Ha­berg var «sam­let i sin ju­bel» over at Høy­res stats­råd Sørei­de stop­per ned­skjæ­rings­pro­ses­sen i Heime­ver­net i på­ven­te av land­makt­ut­red­nin­gen til høs­ten. Det er li­ten grunn til ju­bel, for sann­he­ten er at Heime­ver­net nå er på et lavt nivå, og Høy­re har selv fått ved­tatt lang­tids­pla­nen. En ut­set­tel­se nå er in­gen ga­ran­ti, men gir kun et lite håp for Hv-styr­ken i VestAg­der, som er plan­lagt re­du­sert fra 2200 til ca. 800 mann.

Heime­ver­net inne­har man­ge vik­ti­ge funk­sjo­ner. De del­tar i lete­ak­sjo­ner, gir bi­stand ved flom og skog­brann. Heime­ver­net er også en en støt­te for po­li­ti­et un­der en kri­se og i be­red­skap mot terror.

Par­ti­et Rødt ar­bei­der for en styr­king av Heime­ver­net. Vi job­ber også for å styr­ke det mo­bi­le land- og sjø­ba­ser­te luft- og kyst­ver­net, for å bed­re su­ve­re­ni­tets­hev­del­sen i nors­ke nær­om­rå­der. Heime­ver­net har vært of­fer for dra­ma­tis­ke kutt de sis­te åre­ne, fra 90.000 til 45.000 sol­da­ter. Vi kan ikke ha et Heime­vern som ikke ut­fyl­ler de vik­ti­ge rol­le­ne de er satt til. Så en opp­ford­ring til Høy­re Vest-ag­der til slutt! Nes­te gang dere kan­skje vil «ta æren» for av­lys­te – el­ler ut­sat­te ned­skjæ­rin­ger; husk at det­te er Høy­res egen po­li­tikk. Om det er re­du­sert be­red­skap ved 9-10 lo­kal­syke­hus i Nor­ge, el­ler som nå – en dra­ma­tisk svek­kel­se av Heime­ver­net vårt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.