Blo­ka­de av Gaza?

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR OL­SEN, venn av Is­rael

År­sa­ken til grense­kon­troll av va­rer inn til Gaza er at Is­rael og Egypt vil for­hind­re at Ha­mas får til­før­sel av vå­pen/ut­styr som kan bru­kes i se­ne­re ter­ror­an­grep og kon­flik­ter.

Det er der­for satt re­strik­sjo­ner på viss ty­per va­rer som f.eks. se­ment som Ha­mas bru­ker til byg­ging av an­greps­tun­ne­ler inn i Is­rael. Van­li­ge for­bruks­va­rer er det der­imot ikke mangel på i Gaza. Fle­re hund­re laste­bi­ler krys­ser hver enes­te dag gren­sen med uli­ke va­rer.

På nett­si­den til COGAT fin­ner alle som er in­ter­es­sert en dag­lig over­sikt over vare­trans­port og grense­krys­sing av per­soner mel­lom Is­rael og Gaza. Lør­dag 17. juni 2017 ble det i føl­ge den­ne nett­si­den eks­por­tert 114 tonn va­rer ut fra Gaza mens det ble le­vert 12.464 tonn va­rer inn til Gaza fra Is­rael. 525 per­soner krys­set gren­sen mel­lom Gaza og Is­rael og 143 per­soner krys­set gren­sen av hu­ma­ni­tæ­re år­sa­ker. Hver enes­te uke frak­tes det med and­re ord nær­me­re 100.000 tonn va­rer inn i Gaza fra Is­rael.

Det­te min­ner ikke mye om blo­ka­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.