Hon­nør til Klep­pe!

Faedrelandsvennen - - MENING -

I man­ge år har jeg fulgt med Vi­dar Klep­pes man­ge ut­spill i avi­sa.

●● De fles­te har jeg fak­tisk vært enig med, selv om jeg ald­ri har stemt på ham. Men den­ne gang tror jeg fak­tisk han skal få min stem­me.

Han har sik­kert vært et «hår i sup­pa» for makt­eli­ten i byen, og for­slag fra ham har sann­syn­lig­vis på auto­pi­lot blitt stemt ned? Sis­te gang da han men­te at kr. 1400 pr.møte i fel­les­nemn­da kun­ne være nok. Men «nei­da» - vi har jo f.eks. Kris­ti­an­sen som ikke kun­ne få nok, 2400 kr. pr. møte. I til­legg til tapt ar­beids­for­tje­nes­te og kjøre­godt­gjø­rel­se det må man jo minst ha. Jeg trod­de po­li­ti­ker­ne skul­le tje­ne fol­ket. Men jeg har vel mis­for­stått. Vi skal vel tje­ne til dem? Har vi så råd til å la en 99 år gam­mel mann få råd til å få bo de sis­te år på syke­hjem? Det vir­ker ikke slik. Igjen hon­nør til Klep­pe, du står også på for Hans.....

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.