10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. JUNI 2007

●● Det er satt ny pris­re­kord for bo­li­ger i Kris­tian­sand. Jarle Tjel­land kjø­per vil­la­en til In­ger Jarls­by på And­øya for

17,5 mil­lio­ner kro­ner. Tjel­land er svært hemmlig­hets­full når han sva­rer Fædre­e­lands­ven­nen på te­le­fo­nen fra Gøte­borg. rg.

Han øns­ker fore­lø­pig ikke å kom­men­te­re te­re et even­tu­elt kjøp. – Jeg kan be­kref­te at det er en av­ta­le om salg. Kjøpe­kon­trak­ten skal al un­der­skri­ves fre­dag, og mer har jeg ikke lyst til å si, sier In­ger Jarls­by. Hun be­kref­ter pri­sen­ri­sen på 17,5 mil­lio­ner kro­ner. Jarle Tjel­land har r slått seg opp på ei­en­doms­ut­vik­ling i Kris­tian­sand nd de se­ne­re åre­ne, blant an­net i sam­ar­beid med Kobb/ga­ran­ti Ei­en­dom. – En se­riøs og grei kar vi gjerneer­ne sam­ar­bei­der med, sier Svein Hol­ger­sen i Kobb. bb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.