50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. JUNI 1967

●● Det kla­ges fra tid til an­nen over riks­te­le­fo­n­eks­pe­de­rin­gen i Kris­tian­sand. Folk må ven­te i «det uen­de­li­ge» på å få Man­dal el­ler Lil­le­sand på trå­den, len­ger enn på sam­ta­le til ut­lan­det. Det hen­der også at en kan rin­ge 011 fle­re gan­ger uten at noen sva­rer. arer. Det er de som i tra­vel­he­ten fel­ler har­de ord over te­le­fo­nist­in­ne­ne, men te­le­graf­be­sty­rer Nils Myhr be­nek­ter be­stemt at per­so­na­let har skyld i at det kan bli en tid å ven­te før man får svar og for­bin­del­se over riks­te- le­fon. – Grun­nen er at ka­pa­si­te­ten en er fullt ut­nyt­tet, sier han. Hver dame me kan ikke sva­re mer enn en abon­nent­nent om gan­gen, og når rush­et er på de­tet ver­ste, hen­der det noen må rin­ge to gan­ger for å få svar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.