– Tren så ro­lig at det blir gøy

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

●● Finn Kollstad har lang er­fa­ring i å tre­ne både topp­lø­pe­re og ny­be­gyn­ne­re. Han me­ner at den størs­te fall­gru­ben er at man star­ter for hardt.

– Når folk har be­stemt seg for å be­gyn­ne å tre­ne, er mo­ti­va­sjo­nen ty­pisk vel­dig god i star­ten. Men da er det også lett at man tre­ner litt for mye og litt for hardt, med to ty­pis­ke ut­fall: En­ten at man på­drar seg ska­der el­ler von­ter, el­ler at tre­nin­gen blir så ube­ha­ge­lig el­ler vond at den ikke gir noe gle­de. Mitt råd er å tre­ne så ro­lig at det blir gøy. Og vent til du har fun­net gle­den, før du øker tre­nings­meng­den og in­ten­si­te­ten, sier Kollstad.

Han me­ner trio­en Hansen, Kvel­land og Tjems­land re­pre­sen­ter­te en «drømme­ut­øve­re».

– Fel­les­nev­ne­ren er at alle sat­te seg et mål om å gjø­re noe, å fore­ta en end­ring, og det­te ble start­skud­det. Si­den har de sett at de kla­rer seg vel­dig fint på egen­hånd med det de har lært. Det er re­la­tivt en­kelt å dri­ve mo­sjon og få ef­fekt av det, og selv om du ikke li­ker lø­ping i ut­gangs­punk­tet, kan du bli god li­ke­vel, sier Kollstad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.