Fot­ball­frue,.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - MA­RIE N. KALVEHAGEN

pi­lot­frue, ko­mi­ker­frue, ba­ker­frue, meg­ler­frue, bonde­frue, ad­vo­kat­frue, ord­fø­rer­frue. Ja, jeg kan fort­set­te len­ge! I en tid hvor vi mar­sje­rer for like­stil­ling og skri­ker høyt hver gang våre ned­fel­te ret­tig­he­ter bry­tes, und­rer det meg at alle dis­se kvin­ne­ne ikke har sin egen iden­ti­tet. Skyl­des det et nos­tal­gisk øns­ke om å gå til­ba­ke til «Fru kon­sta­bel Tom Hansen»? Kvinne­løn­nen lig­ger fort­satt på 87,5 pro­sent av en manns inn­tekt. Ten­ker dis­se så­kal­te fru­ene at det hjel­per kvinne­kam­pen å de­fi­ne­re seg ut fra sin manns yrke? Jeg skal snart inn i ek­te­skap selv, men vet du, jeg hol­der meg ved min lest, og pre­sen­te­rer meg som den jour­na­lis­ten jeg er!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.