Fem re­de­ri­er får kon­trakt med Stat­oil

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Stat­oil til­de­ler fem re­de­ri­er kon­trak­ter for sju far­tøy­er. Sam­let kon­trakts­ver­di er på 3,1 mil­li­ar­der kro­ner.

Al­le far­tøy­ene vil bli ut­styrt med hy­brid bat­teri­drift og mu­lig­het for å be­nyt­te land­strøm, da Stat­oil sier de vil job­be ef­fek­tivt med å re­du­se­re ut­slip­pe­ne fra lo­gis­tikk­virk­som­he­ten.

– Sam­men med re­de­ri­ene våre øns­ker vi å re­du­se­re klima­av­tryk­ket. Far­tøy­er som kan vise til lavt driv­stoffor­bruk har der­for blitt prio­ri­tert i til­de­lin­gen. Våre er­fa­rin­ger vi­ser at bat­teri­drift gir god ef­fekt på for­bruk og ut­slipp, og vi er gla­de for at vi får på plass bat­te­ri og land­strøm på al­le far­tøy­ene som nå får lang­tids­kon­trakt med oss, sier Fri­da Eklöf Mon­stad, le­der for Stat­oils ma­ri­ti­me av­de­ling.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.