Vi vil som­mer­hand­le for 105 mil­li­ar­der

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke tror nord­menn vil unne seg litt eks­tra i juli og au­gust, og an­slår at de kom­mer til å hand­le for 105 mil­li­ar­der kro­ner.

Iføl­ge ana­ly­sen fra Vir­ke vil bu­tik­ker, kios­ker og ben­sin­sta­sjo­ner i Nor­ge stå for 95 mil­li­ar­der kro­ner av han­de­len i de to som­mer­må­ne­de­ne.

– I til­legg an­slås det at nord­menn vil kjø­pe va­rer fra nors­ke og uten­lands­ke nett­bu­tik­ker for 5 mil­li­ar­der, bru­ke 2 mil­li­ar­der på dags­tu­rer til ut­lan­det og cir­ka 250 mil­lio­ner på an­nen han­del som fore­går uten­om ut­salgs­sted, skri­ver or­ga­ni­sa­sjo­nen i en presse­mel­ding.

Tid­li­ge­re har det vist seg at regn­ful­le som­re fø­rer til at flere tar tu­ren til kjøpe­sent­re­ne. Sol og var­me fø­rer til mind­re bu­tikk­salg, men folk un­ner seg gjer­ne litt eks­tra god mat og drik­ke.

– Fjor­årets som­mer var våt man­ge ste­der, og han­de­len økte 2,1 pro­sent fra året før, sier di­rek­tør Bror William Sten­de i Vir­ke Fag­han­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.