Her har Vol­vo le­vert en ny full­tref­fer

Nye Vol­vo XC60 er blitt mot­tatt med ova­sjo­ner. Vi sto i kø for å få prø­ve bi­len da den gjes­tet Kris­tian­sand i ett døgn.

Faedrelandsvennen - - MOTOR - TEKST: TOR MJAALAND

En li­ten time i Vol­vos mel­lom­sto­re suv er sik­kert ikke til­strek­ke­lig til en 100 pro­sent se­riøs test. Men etter tu­ren smil­te vi minst like bredt som de man­ge kun­de­ne som bare had­de fått ti, fem­ten mi­nut­ter bak rat­tet. Og man­ge av dem had­de skre­vet kon­trakt på bi­len som le­ve­res fra etter­som­mer­en av. Hos Vol­vo i Sør­lands­par­ken mel­der de om rundt 50 solg­te så langt, og flere kom­mer det til å bli. Selv om bi­len kjapt kom­mer opp i nær­me­re 800.000 kro­ner der­som du skal ut­sty­re den slik man­ge øns­ker. Og det er den su­per­po­ten­te ut­ga­ven med over 400 heste­kref­ter fol­ket vil ha. Over 90 pro­sent vel­ger T8­ut­ga­ven, med and­re ord den lad­ba­re hy­bri­den som er stor­ny­ter av norsk av­gifts­po­li­tikk. Start­pris på den er 699.000 kro­ner.

HERLIG LETTKJØRT

Vi måt­te «nøye» oss med T5-ut­ga­ven, in­gen sin­ke den hel­ler med 254 ben­sin­hes­ter un­der pan­se­ret. Eks­tremt stille­gå­en­de og herlig lettkjørt. Fak­tisk gir den om mu­lig en enda bed­re kjøre­fø­lel­se enn store­bror XC90 som jo også har fått lov­ord i bøt­ter og spann etter at den ble lan­sert i fjor.

Vol­vo er utvil­somt i flyt­so­nen for ti­den. S90 og spe­si­elt V90 har blitt mot­tatt med sek­se­re på ter­nin­gen hos bil­jour­na­lis­te­ne. Flot­te bi­ler, for all del. Men er val­get mitt og fritt, lan­der jeg på nye XC60. Den er så rik­tig i stør­rel­se, nok av plass til fø­rer og pas­sa­sje- rer, og ba­ga­sje­plass som hol­der. Plas­sen utvil­somt for­bed­ret fra for­gjen­ge­ren. Og kan­skje er det den pas­se stør­rel­sen kom­bi­nert med alt det vi vet Vol­vo be­hers­ker, som gjør at bi­len fø­les så lettkjørt, en­ten du er i tran­ge by­ga­ter el­ler på lande­vei­en.

I TET På SIK­KER­HET

Snak­ker vi Vol­vo, er vi nødt til å snak­ke sik­ker­het. Igjen vi­ser svens­ke­ne at de fort­satt vil være i tet på det­te fel­tet og set­ter rett og slett nye stan­dar­der.

Noen ek­semp­ler: Med et sys­tem som i til­legg til å nød­brem­se auto­ma­tisk for fot­gjen­ge­re og

and­re bi­ler, også fore­tar en auto­ma­tisk unna­ma­nø­ver der­som det ikke er mu­lig å stop­pe før det smel­ler, kan livs­far­li­ge kol­li­sjo­ner unn­gåes.

Bi­len opp­da­ger også bi­ler som kom­mer over i ditt kjøre­felt. «For­står» den at en kol­li­sjon vil opp­stå, gri­per den auto­ma­tisk inn i sty­rin­gen og svin­ger unna den mø­ten­de bi­len.

TØF­FE­RE OG VAKRERE

Den opp­da­ger også bi­ler i blind­so­nen på skrå bak­over og sty­rer bi­len til­ba­ke i ditt kjøre­felt der­som du er uopp­merk­som og skif­ter felt med fare for kol­li­sjon.

Og det bes­te av alt. Al­le dis­se sys­te­me­ne er stan­dard. Det er der­for Vol­vo tør si at in­gen skal bli drept el­ler al­vor­lig ska­det i en ny Vol­vo etter 2020. Om de tid­li­ge­re ut­ga­ve­ne av Vol­vo XC60 har jeg hørt litt for­skjel­li­ge me­nin­ger om ut­se­en­det. Om nye XC60 er det kjapt å si at bi­len er blitt bå­de vakrere og tøf­fe­re, om det er egen­ska­per som kan for­enes.

Inn­ven­dig spil­ler Vol­vo vi­de­re på de­sign­språ­ket fra bå­de XC90 og 90-se­ri­en. Det er så lett å fin­ne seg til ret­te, med Vol­vos knall­gode se­ter, gode jus­te­rings­mu­lig­he­ter og ryd­di­ge lay­out.

Un­der pan­se­ret til­bys det i Nor- ge to die­sel­al­ter­na­ti­ver, D4 og D5, på hen­holds­vis 190 og 235 heste­kref­ter. I til­legg kom­mer ben­si­n­al­ter­na­ti­ve­ne T5 som yter 254 hk, T6 på 320 hk, og den lad­ba­re hy­bri­den T8 som har en kom­bi­na­sjons­ef­fekt på 407 heste­kref­ter.

Som al­le­re­de nevnt, så len­ge den nors­ke av­gifts­po­li­tik­ken pre­mie­rer lad­ba­re hy­bri­der, også de med hef­ti­ge mo­to­rer, så er T8 den su­ve­re­ne vin­ne­ren. Men uan­sett hvil­ken ut­ga­ve du vel­ger av nye Vol­vo XC60, får du en vin­ner. Så god er nem­lig bi­len.

FOTO: TOR MJAALAND

Ut­ven­dig de­sign på nye XC60 er utvil­somt for­bed­ret i for­hold til ut­gå­en­de mo­dell.

FOTO: TOR MJAALAND

Ba­ga­sje­rom­met er på 506 li­ter. Så­pass bør det også være. Det er en­kelt å las­te ut og inn av

TOR MJAALAND FOTO:

Det er få bi­ler som kan til­by sitte­kom­fort som i en ny Vol­vo XC60.

FOTO: TOR MJAALAND

Med dø­rer som går leng­re ned enn nor­malt unn­går du å bli skit­ten når du går ut og inn av bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.