Io­niq im­po­ne­rer i tes­ter

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● El­bil­for­enin­genn tes­ter sta­dig el­bi­le­ne i for­hold til for­bruk, lade­tid og rekke­vid­de. Hyun­dai Io­niq le­ver­te opp­sikts­vek­ken­de bra ef­fek­ti­vi­tet da den ble tes­tet i fjor som­mer. Nå har El­bil­for­enin­gen gjort en kon­troll­må­ling av for­bruk og også tes­tet hur­tig­la­de­tid. På hjemme­si­den skri­ver for­enin­gen at det i prak­sis er nye Vol­ks­wa­gen e-golf og BMW i3 som kom­mer nær­mest Io- niq, men det er li­ke­vel in­gen tvil om at sist­nevn­te er best. På lande­vei vis­te Io­niq seg å le­ve­re et gjen­nom­snitt på 1 kwh/mil. Det er in­gen av de and­re helt i stand til å matche. Også ved kjø­ring i by er det re­la­tivt en­kelt å hol­de for­bru­ket rundt 1,1. På mo­tor­vei gjør også Hyun­da­is el­bil det bra. Der klar­te den leng­re pe­rio­der i 100-110 km/t uten at for­bru­ket gikk over 1,3 kwh/mil.

FOTO: TOR MJAALAND

Hyun­dai Io­niq gjør det skarpt i El­bil­for­enin­gens tes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.