Snart kom­mer Kona til Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I au­gust kom­mer Kona til Euro­pa og sik­kert ikke len­ge etter til Nor­ge. Bi­len har ny­lig blitt pre­sen­tert i Sør-ko­rea og er alt­så en ny så­kalt cross­o­ver fra Hyun­dai. Der­med går Hyun­dai inn i kon­kur­ran­sen i en tøff klas­se, så­kal­te kom­pakt-suv el­ler cross­ove­re. Ak­tu­el­le kon­kur­ren­ter er blant an­net Opel Mok­ka, Re­nault Cap­tur og Maz­da CX-3. Også søs­ter­mer­ket Kia kom­mer med bil i sam­me klas­se, de­res Sto­nic er i prak­sis sam­me bil som Kona. For Nor­ge er kan- skje den vik­tigs­te ny­he­ten at Kona til nes­te år kom­mer som el­bil med en fore­spei­let rekke­vid­de på 390 kilo­me­ter

FOTO: HYUN­DAI

I au­gust kom­mer den nye cross­over­en Hyun­dai Kona til Nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.