En hard kon­kur­rent til Te­s­la?

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● 648 nors­ke kun­der har be­talt 10.000 kro­ner i de­po­si­tum for å stå i kø for el­bi­len Ja­gu­ar I-pace. Bi­len kom­mer etter pla­nen høs­ten 2018. In­ter­es­sen er stor over hele ver­den, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. Man­ge me­ner at her får Te­s­la den førs­te vir­ke­li­ge kon­kur­ren­ten på el­bil­mar­ke­det. I-pace er re­la­tivt kort, men si­den den van­li­ge ben­sin­mo­to­ren, gir­kas­sen, ek­sos­an­leg­get og ben­sin­tan­ken er tatt bort og er­stat­tet med en flat bat­teri­pak­ke i bun­nen av bi­len, er den inn­ven­di- ge plas­sen blitt god. Rekke­vid­den blir rundt 500 kilo­me­ter fra den 90 kwh sto­re bat­teri­pak­ken.

FOTO: JA­GU­AR

Slik ser Ja­gu­ar I-pace ut. Bi­len er ven­tet til Nor­ge høs­ten 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.