Skal vars­les om ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Nett­ste­det broom.no skri­ver at en ana­ly­se av norsk ulyk­kes­sta­ti­stikk fra 2005-2014 vi­ser at i gjen­nom­snitt 17 per­soner blir ska­det el­ler drept i ulyk­ker med ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy hvert år. Nå har Ford ut­vik­let et nytt sys­tem som skal vars­le bil­fø­re­re om hvor ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy­ene be­fin­ner seg. Her blir et sig­nal sendt fra am­bu­lan­sen, brann­bi­len el­ler po­liti­bi­len, til al­le fø­re­re nær kjøre­tøy­et. Iføl­ge broom. no er mål­set­tin­gen at fø­rer­ne kan rea­ge­re ras­ke­re når de vet at et ut­ryk­ning­s­kjøre­tøy er i nær­he­ten. Sam­ti­dig som po­li­ti, am­bu­lan­se el­ler brann­bil kan kom­me ras­ke­re fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.