50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. JUNI 1967

●● Hur­ra for væ­ret på Sør­lan­det! Vår en­tu­si­as­me er spon­tan i dis­se da­ger, men mer enn det: Den er sta­tis­tisk be­grun­net. I en fersk sta­ti­stikk som Ver­dens Gang gjen­gir, er Sør­lan­det nem­lig det sted i Nor­ge som har det bes­te som­mer­vær i den sis­te tredve­års­pe­rio­de. Best lig­ger Aren­dal an, med til sam­men 49 da­ger med «stort sett godt vær» i gjen­nom­snitt for må­ne­de­ne juli og au­gust de sis­te tret­ti år. Av dis­se var 25 i juli og 24 i au­gust. Og Kris­tian­sand lig­ger ikke langt etter med 24 gode juli­da­ger og 23 i au­gust. I juli har Aren­dal hatt 19.6 gra­der i gjen­nom­snitt de sis­te tret­ti år, mens Kris­tian­sand har hatt hele 21.2 I au­gust var gjen­nom­snit­tet på 19.3 og 19.9.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.