Vil be om inn­syn i al­le Starts pla­ner

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅ­VARD KARLSEN

Start øns­ker å være med i prøve­ord­ning NFF- og NTF­re­gi der en ny As-mo­dell skal tes­tes ut.

Start skal i førs­te om­gang or­ga­ni­se­res i en så­kalt dual­mo­dell, der klub­ben ei­er li­sen­sen og har an­sva­ret for den sports­li­ge sat­sin­gen. Mo­del­len har fått en del kri­tikk fra et in­ves­tor­stå­sted, for­di den be­gren­ser inn­fly­tel­sen og mak­ten til in­ves­to­re­ne.

Det kan bli en ny As-mo­dell for Start fra og med nytt­år. Klub­ben har sam­ar­bei­det med Norsk Topp­fot­ball (NTF) og Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) for å få gjen­nom­slag til å igang­set­te en prøve­ord­ning der vil in­ves­to­re­ne vil få mer makt, bå­de sports­lig og øko-

no­misk.

– Prøve­ord­nin­gen er ikke be­hand­let, og langt fra god­kjent, sier Øystein Da­le, kon­sti­tu­ert ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­ges idretts­for­bund (NIF).

– Vi kom­mer uan­sett til å kre­ve inn­syn i al­le av­ta­ler og pla­ner Start har før klub­ben even­tu­elt blir med i en slik prøve­ord­ning, sier Da­le.

Hva det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet i IK Start be­stem­mer seg for er av­gjø­ren­de for vei­en vi­de­re.

– Vi kom­mer helt sik­ker til å bru­ke tid på det­te, hvis vi opp­le­ver at noen klub­ber ut­ford­rer ene­retts­mo­del­len, sier Da­le.

– Plei­er dere å sjek­ke bak­grun­nen til nye ei­ere i klub­ber nøye?

– Van­lig­vis gjør vi ikke det, men bak­grun­nen til Starts nye ei­er­ne har blitt nøye pre­sen­tert, så det er umu­lig å over­se, sier Da­le.

Om det blir en ny mo­dell el­ler ikke for Start, har ikke så mye å si for klub­ben.

– Det er helt upro­ble­ma­tisk, vi har kun sagt oss vil­lig til å være med i en prøve­ord­ning der­som det­te skal gjen­nom­fø­res, sier Even Øgrey Brands­dal, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Start.

Han un­der­stre­ker at fo­ku­set nå er klub­bens med­lem­mer.

– Det er sjel­den jeg har opp­levd ma­ken til en­tu­si­as­me, støt­te og po­si­ti­vi­tet, sier han.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Even Øgrey Brands­dal (t.v.) og styre­le­der i IK Start, Geir Tøn­nesland (t.h.) pre­sen­ter­te klub­bens nye pla­ner un­der en presse­kon­fe­ran­se tors­dag i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.