Let­tet over dom

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - ERLEND OLSBU, EIVIND KRISTENSEN, TORBJØRN WITZØE

På­rø­ren­de Mor­ten An­der­sen er til­freds med 11 års for­va­ring for dob­belt­dra­pet.

16-årin­gen som drep­te Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48), er dømt til 11 års for­va­ring.

Der­med he­vet dom­mer­ne straf­fen ut over ak­tors på­stand om ti års feng­sel. Dom­men har en minste­tid på sju år og fire må­ne­der.

– Vi tar til etter­ret­ning at ret­ten fant ak­to­ra­tets på­stand om straff for lav, og at det var gitt for mye ra­batt for dom­fel­tes unge al­der. Vi men­te alt­så at vil­kå­re­ne for å idøm­me for­va­ring ikke var til­ste­de for en så ung per­son, men det er ret­ten som be­stem­mer, sier stats­ad­vo­kat Den­nis Da­ni­el­sen.

Ret­tens kon­klu­sjon for å idøm­me for­va­ring, er at dom­mer­ne me­ner det er en sterk fare for gjen­ta­kel­se, og at or­di­nær feng­sels­straff ikke er nok. Man leg­ger vekt på han var i stand til å begå lo­vens mest al­vor­li­ge for­bry­tel­se – ikke bare én, men to gan­ger.

«Hans mo­ti­va­sjon for beg­ge dra­pe­ne – en ba­ga­tell når det gjel­der dra­pet på Has­san og for å for­hind­re at han vil­le bli av­slørt når det gjaldt dra­pet på Ile­bekk – gjør dra­pe­ne helt ufor­ståe­li­ge. Det er der­for, slik ret­ten ser det, en sterk gjen­ta­kel­ses­fare selv om den­ne vur­de­res opp mot en løs­la­tel­se 11 år fram i tid. Hen­sy­net til sam­funns­ver­net er da så tungt­vei­en­de at det opp­fyl­ler lo­vens me­get stren­ge vil­kår for å idøm­me for­va­ring.»

Un­der retts­sa­ken slo ak­tor, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen fast at det ikke var grunn­lag for å kre­ve for­va­ring. Han vis­te blant an­net til kon­klu­sjo­nen til de sak­kyn­di­ge og at 16-årin­gen ikke had­de be­gått volds­hand­lin­ger før dra­pe­ne. 16-årin­gen var un­der­søkt av tre sak­kyn­di­ge. De kom fram til at fa­ren for gjen­ta­kel­se var lav, men i ret­ten er­kjen­te sak­kyn­dig Le­ne Chris­tin Ho­lum at vur­de­rin- gen inne­hol­der fle­re usik­ker­hets­mo­men­ter.

VIL SLIPPE NY RETTSRUNDE

Far til av­døde Ja­kob Has­san hå­per 16-årin­gen ved­tar dom­men og ikke an­ker til lag­manns­ret­ten.

– Den døm­te står selv­sagt fritt til å anke dom­men, men for oss som har har mis­tet søn­nen vår, vil en ny run­de i ret­ten bety mer smer­te. Vi har det tungt, og kan fort­satt ikke for­stå hvor­for og hvor­dan det­te kun­ne skje. Vi er for­nøyd med at det ble for­va­ring, men me­ner at han bur­de fått 15 år, sier Ab­dul­la­hi Has­san som er far til av­døde.

Ab­dul­la­hi Has­san sier fa­mi­li­en har vært spent, men er ikke over­ras­ket over at ret­ten valg­te å idøm­me en for­va­rings­dom.

– Jeg me­ner alle be­vi­se­ne, vitne­ut­sag­ne­ne og 16-årin­gens for­kla­rin­ger un­der retts­sa­ken, måt­te re­sul­te­re i en for­va­rings­dom. Etter dom­men har jeg fått stor til­lit til norsk retts­ve­sen. Ret­ten har i den­ne sa­ken etter min opp­fat­ning vist stor in­tegri­tet, sier Ab­dul­la­hi Has­san.

Far til Ja­kob Has­san sier at selv om han hå­per fa­mi­li­en slip­per å gå gjen­nom en ny rettsrunde, så fryk­ter han ikke at dom­fel­te i lag­manns­ret­ten vil få en mil­de-

re straff.

Han leg­ger til:

– Vi er fort­satt kri­tisk til po­li­ti­ets etter­forsk­ning og me­ner de ikke har vært grun­di­ge nok i for­hold til mo­tiv og plan­leg­ging.

GJEN­TA­KEL­SES­FARE

Bi­stands­ad­vo­kat Kris­ti­ne Ei­de sier at fa­mi­li­en til av­døde Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san sier det­te om dom­men:

– Jeg er enig med ret­ten i at det kan være gjen­ta­kel­ses­fare, og at den der­for kom fram til en for­va­rings­dom, sier Kris­ti­ne Ei­de.

Fra dom­men he­ter det blant an­net at «til­tal­te vis­te ved sine hand­lin­ger at han had­de en lav ters­kel for å ut­øve mas­siv og dø­de­lig vold.»

KOLLSTAD FOTO: REIDAR

– Vi har all­tid hatt hund, Tone og jeg, si­den vi ble sam­men for tret­ti år si­den, for­tel­ler Mor­ten An­der­sen om den to år gam­le Os­car av ty­pen Ca­va­li­er King Char­les. – Hun­den er en hjelp i sor­gen, glad som den all­tid er, og be­tyr mye for gut­te­ne også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.