For­va­rings­dom rei­ser spørs­mål

Det er opp­sikts­vek­ken­de at dom­men i dob­belt­drap­saken end­te med for­va­ring si­den ak­tor og de sak­kyn­di­ge men­te det ikke var grunn­lag for det­te.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Slik for­hand­lin­ge­ne i retts­sa­ken skred fram lå det i kor­te­ne at til­tal­te ikke vil­le bli idømt for­va­ring. Ak­tor i sa­ken, stats­ad­vo­kat Jan Tallak­sen, be­hand­let spørs­må­let om for­va­ring al­le­re­de i inn­led­nings­fore­dra­get sitt og gjor­de det klart at han ikke vil­le leg­ge ned på­stand om for­va­ring. Tallak­sen gav ut­trykk for at der­som man lyt­ter til fø­lel­se­ne gjør sa­kens gru­ful­le rea­li­te­ter at han vil­le valgt for­va­ring, men han fant ikke grunn­lag i ju­sen for det­te. Tallak­sen be­grun­net sin be­slut­ning med at han har for­holdt seg til de kra­ve­ne som stil­les for for­va­ring og at han me­ner de ikke opp­fyl­les i den­ne sa­ken.

Det sen­tra­le spørs­må­let er om det er fare for gjen­ta­kel­se.

Ting­ret­ten er alt­så av en an­nen opp­fat­ning. Ba­sert på det som i dom­men om­ta­les som en sam­let vur­de­ring har man kon­klu­dert med at det i den­ne sa­ken fore­lig­ger «helt eks­tra­or­di­næ­re om­sten­dig­he­ter».

Det sen­tra­le spørs­må­let er om det er fare for gjen­ta­kel­se. Tallak­sen og de sak­kyn­di­ge fant ikke grunn­lag for å mene at det er fare for gjen­ta­kel­se, men her fal­ler ret­ten ned på den mot­sat­te kon­klu­sjo­nen. I dom­men be­skri­ves en «sterk gjen­ta­kel­ses­fare» og at «hen­sy­net til sam­funns­ver­net er da så tungt­vei­en­de at det opp­fyl­ler lo­vens me­get stren­ge vil­kår for å idøm­me for­va­ring». Ret­ten set­ter alt­så de sak­kyn­di­ges kon­klu­sjon til side, og døm­mer til­tal­te til 11 års for­va­ring. Spørs­må­let om for­va­ring kun­ne med for­del vært drøf­tet grun­di­ge­re un­der retts­for­hand­lin­ge­ne. Sa­kens gru­ful­le rea­li­te­ter og det fak­tum at det er lite retts­prak­sis i Nor­ge med så unge til­tal­te i den­ne ty­pen sa­ker gjør at dis­se spørs­må­le­ne had­de for­tjent mer opp­merk­som­het i ret­ten. At dom­me­rens kon­klu­sjon er så an­ner­le­des enn ak­tors på­stand be­kref­ter det­te.

Sam­fun­net har be­hov for å for­stå og an­er­kjen­ne hvor­dan man straf­fer barn som be­går drap. Dom­men tref­fer sann­syn­lig­vis godt mot den al­min­ne­li­ge retts­fø­lel­sen, og for de på­rø­ren­de er den en let­tel­se. Sam­ti­dig rei­ser den nye spørs­mål si­den ak­tor og de sak­kyn­di­ge og ting­ret­ten vur­de­rer det helt sen­tra­le spørs­må­let om for­va­ring så for­skjel­lig.

Sann­syn­lig­vis vil dom­men bli an­ket. Det fak­tum at sa­ken er så eks­tra­or­di­nær, at det er få sam­men­likn­ba­re sa­ker å vise til, og at for­va­rings­straff mot så unge til­tal­te er sjel­den, til­si­er at sa­ken får minst én run­de til i retts­ve­se­net.

Ting­ret­ten, ved dom­mer Ben Fe­gran, me­ner hen­sy­net til sam­funns­ver­net er så tungt­vei­en­de at til­tal­te i dob­belt­drap­saken døm­mes til for­va­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.