Tar grep på Hamre­san­den

Park­ve­se­net vil bru­ke mil­lio­ner på å rus­te opp fri­om­rå­det på Hamre­san­den, som har vært i for­fall.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Av den grunn er drifts­av­ta­len med Hamre­san­den Apart­ments Ho­tel AS nå sagt opp.

– Park­ve­se­net har sagt at vi kom­mer til å gå inn og ta an­svar for fri­om­rå­det. Ved­li­ke­hol­det skal i hvert fall ikke stop­pe opp der ute nå, og vi har al­le­re­de gjort noen straks­til­tak, for­kla­rer drifts­sjef Kurt Tan­ge Jen­sen i park­ve­se­net til Fædre­lands­ven­nen.

I vår fikk kom­mu­nen krass kri­tikk for at det kjen­te fri­om­rå­det har sett sine bes­te da­ger.

– IKKE GODT NOK

Nå leg­ges en plan for å gjø­re den tre kilo­me­ter lan­ge strand­per­len pre­sen­ta­bel igjen, men da trengs en so­lid be­vilg­ning i høs­tens bud­sjett.

Pla­nen går ut på å bru­ke 450.000 kro­ner i år­li­ge drifts­mid­ler og 2,2 mil­lio­ner til in­ves­te­ring i både nå­væ­ren­de og nye toa­lett­fa­si­li­te­ter, re­no­ve­ring av kios­ken og nye søp­pel­dun­ker, blant an­net.

– Om­rå­det har grad­vis blitt for­brukt og ikke fulgt opp med godt nok ved­li­ke­hold. Noen av punk­te­ne i av­ta­len skul­le vi gjer­ne sett var fulgt opp an­ner­le­des, er­kjen­ner drifts­sjef Kurt Tan­ge Jen­sen.

Av­ta­len med sel­ska­pet bak Hamre­san­den Re­sort, som ble inn­gått i 2002, er alt­så sagt opp.

Fe­rie­sen­te­ret har hatt an­svar for at fri­om­rå­det er ryd­dig i pe­rio­den 1. mai til 1. sep­tem­ber, med søp­pel­pluk­king, ren­gjø­ring av toa­let­ter og noe ved­li­ke­hold av byg­nin­ger.

Kom­mu­nen er ikke sær­lig for- nøyd med hvor­dan om­rå­det med byg­nin­ger er skjøt­tet.

– Det ser jo ut som det ser ut, sier Kurt Tan­ge Jen­sen let­te­re for­tvi­let.

Cam­ping­virk­som­he­ten skal i pe­rio­der også ha ok­ku­pert kom­mu­nal grunn og par­ke­rings­plass.

– ENIGE OM å AVSLUTTE

Med ett års opp­si­gel­ses­tid vil park­ve­se­net over­ta drifts­an­sva­ret fra som­mer­en nes­te år. Men par­te­ne skal mø­tes i sep­tem­ber for å dis­ku­te­re om det er noe de kan sam­ar­bei­de om i frem­ti­den.

Av­ta­len har gitt dri­ver­ne vis­se for­de­ler i form av ret­tig­he­ter til kiosk­salg på stran­da og guns­tig leie av byg­nin­ger og grunn.

– Vi er egent­lig enige om å av- slut­te av­ta­len og set­te oss ned og for­hand­le til høs­ten. Vår jobb har vært å pluk­ke søp­pel på stran­da og vas­ke toa­let­ter mor­gen og etter­mid­dag, en jobb som har blitt sta­dig stør­re etter­som bru­ken av om­rå­det har økt, sier Corne­lis Ver­kerk, med­ei­er i Hamre­san­den Re­sort.

De støt­ter en opp­gra­de­ring av fri­om­rå­det, men har ikke opp­fat­tet at det er de­res an­svar å bru­ke sto­re be­løp på ved­li­ke­hold.

– Du tol­ker ikke opp­si­gel­sen som mis­til­lit fra kom­mu­nens side?

– Nei, ikke på noen måte. Det er all­tid sånn at det er for­nuf­tig å re­for­hand­le en så gam­mel av­ta­le, sva­rer Ver­kerk.

De står bak pla­ne­ne om luk­sus­ho­tell på Hamre­san­den, og lo­ver ny­he­ter om in­ves­te­rin­gen til høs­ten.

AKSJONIST FØLGER NØYE MED

Park­ve­se­net er enig i at av­ta­len har vært for dår­lig for­mu­lert, men sam­ti­dig ty­de­li­ge på at de nå vil over­ta an­sva­ret.

De vil også re­pa­re­re stein­set­tin­gen ut mot stran­da, som ble bygd på 80-tal­let. Be­tong­blok­ke­ne er i ferd med å gli ut fle­re ste­der.

Ka­rin Løms­land star­tet i vår sin egen ak­sjon på Face­bo­ok. Hun var med på be­fa­ring i vår, og er svært po­si­tiv til at park­ve­se­net over­tar an­sva­ret.

– Det hø­res vel­dig bra ut. Det er gans­ke mye som må gjø­res med beg­ge byg­ge­ne, de ser ikke ut i mør­ke. Jeg hå­per bare bud­sjet­tet hol­der, sier hun.

Ak­sjons­le­de­ren hå­per på bed­re be­lys­ning av tur­vei­en, fle­re ben­ker, grill­plas­ser og ikke minst søp­pel­kas­ser.

– Vi kom­mer til å hol­de et skarpt øye med dem, det kan du skri­ve opp.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Drifts­sjef Kurt Tan­ge Jen­sen i park­ve­se­net øns­ker en to­tal­re­no­ve­ring av toa­lett­byg­get, samt en rek­ke and­re til­tak.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kiosk­byg­get er blant byg­nin­ge­ne som har for­falt.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Be­tong­blok­ke­ne er i ferd med å gli ut fle­re ste­der, og må re­pa­re­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.