Nå kom­mer pøl­se­ne fra slak­te­ren på Lun­de

Hos Slak­te­ren i Søgne pro­du­se­res det på lø­pen­de bånd, og snart kan folk set­te ten­ne­ne i de po­pu­læ­re pøl­se­ne igjen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Vi gle­der oss til å få kjøtt mel­lom fing­re­ne igjen, sier bu­tikk­slak­ter Åsa Gr­av­dahl, en av de an­sat­te som gle­der seg over å være til­ba­ke i jobb igjen hos Slak­te­ren i Søgne.

Man­dag 3. juli åp­ner dø­re­ne, og folk kan igjen sik­re seg de etter­leng­te­de pøl­se­ne og an­nen kjøtt­mat fra den lo­ka­le slak­te­ren.

– Da blir det fest, og høy­ti­de­lig åp­ning, sier en glad Bård Klung­land.

BRANT NED I FJOR

Han er mange­årig inne­ha­ver av den tra­di­sjons­rike be­drif­ten TT. Eike­støls Eftf. på Lun­de. Grunn­lagt i 1896, er den Søg­nes elds­te som fort­satt er i drift, nå un­der nav­net Slak­te­ren i Søgne.

Den dra­ma­tis­ke bran­nen som la den gam­le slak­ter­for­ret­nin­gen i rui­ner er et til­bake­lagt ka­pit­tel. Opp av as­ken har et nytt, mo­der­ne og funk­sjo­nelt bygg reist seg.

Eldste­dat­te­ren Eli­se Hol­men drif­ter pro­duk­sjo­nen vi­de­re, mens fa­rens fir­ma ei­er byg­get. In­ves­te­rin­ge­ne be­lø­per seg til rundt 20 mil­lio­ner kro­ner, et enormt løft for den fa­mi­lie­drev­ne be­drif­ten.

HEMMELIG OPPSKRIFT

Stolt vi­ser Bård Klung­land rundt i eta­sje­ne, som er ut­styrt med det yp­pers­te in­nen pro­duk­sjons­ut­styr, samt til­hø­ren­de her­lig­he­ter som kjøle­rom (seks i sla­get), fryse­rom, grov­kjøk­ken og klima­rom (til tør­king av pinne­kjøtt og speke­mat). Her er også eget la­ger for em­bal­la­sje, eget rom til opp­be­va­ring av kryd­der, mel og pølse­skinn, i til­legg til eget rom for sal­ting av kjøtt – for å nev­ne noe.

I et av pro­duk­sjons­rom­me­ne el­tes dei­gen som blir til selve ro­si­nen i pro­dukt­ut­val­get, nem­lig de po­pu­læ­re pøl­se­ne, som Søg- ne-folk har ven­tet utål­mo­dig på i 14 må­ne­der.

Blan­din­gen er topp hemmelig, men Klung­land rø­per litt av det som be­fin­ner seg i far­sen:

– Salt og kryd­der og sti­vel­se, men hva slags kryd­de­ri­er vi bru­ker, vil jeg ikke si, hum­rer han.

OVER 30.000 GRILLPØLSER

Det var Klung­land som i sin tid fikk må­le­ne til opp­skrif­ten ned­teg­net.

– Før var det litt sånn «en pøs av ditt og en neve av datt», for­tel­ler han.

Lær­ling og yngs­te dat­ter Be­rit Klung­land og pølse­ma­ker Kim Kar­stensen sky­ver et fullt vogn­sta­tiv med grillpølser inn i ov­nen. Der skal de for­ko­kes, tør­kes, røy­kes, fer­dig­ko­kes og ned­kjø­les, alt unna­gjort på én time og ti mi­nut­ter.

Før man­da­gens åp­ning skal yt­ter­li­ge­re tjue vog­ner, med 1600 pøl­ser av gan­gen, gjen­nom den sam­me pro­ses­sen.

GRILLER I PØLSESTREDET

På åp­nings­da­gen man­dag ven­tes de å gå unna, som – ja – pøl­ser i slakte­tida. Da blir gra­tis grillpølser ser­vert fra klok­ka ni om mor­ge­nen.

– Jeg gle­der meg til å tref­fe alle de fas­te kun­de­ne våre igjen, og de er det hel­dig­vis man­ge av, sier bu­tikk­slak­ter Kir­sten Sa­gen.

– Jeg blir spurt av folk hver enes­te dag om når vi åp­ner igjen, for­tel­ler kol­le­ga Åsa Gr­av­dahl.

– En­de­lig skjer det, smi­ler Bård Klung­land, og snit­ter av en snabb fra en kveil med Søgne-pøl­se til jour­na­list og fo­to­graf.

Nå er det bare for Søgne-folk å fyre opp gril­len: Pøl­se­ne er til­ba­ke i Pølsestredet.

ALLE FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Pølse­ma­ker Kim Kar­stensen klar­gjør sta­ti­vet med grillpølser, som skal inn i ov­nen og ko­kes, tør­kes og røy­kes før det igjen vil bli pøl­ser å få kjøpt hos Slak­te­ren i Søgne.

Lær­ling Be­rit Klung­land i ar­beid med pølse­pro­duk­sjo­nen. Her tres pøl­se­ne på stan­ga for å hen­ges opp på sta­ti­vet før de skal inn i ov­nen. Kunst­tar­me­ne av plast fjer­nes for hånd etter­på.

Om få da­ger har Bård Klung­land 44 års farts­tid som slak­ter. Ny­byg­get til tjue mil­lio­ner kro­ner er et stort løft for den fa­mi­lie­drev­ne be­drif­ten.

Pølse­ma­ker Kim Kar­stensen hel­ler oppi kjøt­tet som el­tes til far­se i pølse­pro­duk­sjo­nen. Lær­ling Be­rit Klung­land (yngs­te dat­ter av Bård) følger nøye med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.